Home

Børn med særlige forudsætninger gentofte

Kursusafdeling - Sansemotorik

Den sansemotoriske udvikling hos børn. Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og konkrete redskaber til at se, møde og arbejde med at styrke børns sansemotoriske udvikling, læring og trivsel Rytterskolerne i Københavns Rytterdistrikt Mod slutningen af 1600-tallet og igen lidt ind i 1700-tallet blev en del af krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde oprindelig skulle stille med en udrustet rytter til hæren for hver 8 tdr. hartkorn Indhold: Dagen starter med en introduktion fra udvalgte klinikere på infektionsmedicinsk afdeling, til virologi, patogenese og behandling for syfilis, hepatitis A, B og C samt HIV 1+2 Ny skolestruktur . Følg med i arbejdet for en styrket skolestruktur og bedre udskoling i Rudersdal. I efteråret 2018 blev der nedsat et bredt sammensat opgaveudvalg (Skolestrukturudvalget), der den 26. marts afleverede 10 anbefalinger til en styrket skolestruktur og bedre udskoling til kommunalbestyrelsen

Indledning. Peter Seeberg var en af den danske modernismes mest præcise, absurde og eksistentielt undrende stemmer. Med sin særlige sans for detaljer og sine minutiøse beskrivelser skaber Seeberg i sine romaner og noveller et realistisk hverdagsunivers, der brydes af uventede bizarre og groteske begivenheder I en tid hvor der stilles nye krav til løsning af opgaverne på sundhedsområdet, og som kalder på nye organisations- og styringsmodeller, analyser/evalueringer og nye ledelsesformer, skal Malene Højsted Kristensen ind og styrke den portefølje, som har med sundhedsvæsenet og særligt Den nye sundhedssektor at gøre

Ekspertgruppe klar med en Naturvidenskabens ABC med faglige nedslag og spændende fortællinger, der kan give inspiration til undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne Vækstfonden medvirkede i 2017 til finansiering af 804 virksomheder for et samlet beløb på 2,5 mia. kr. Den høje finansieringsaktivitet fortsatte dermed fra året før, og året endte med et tilfredsstillende overskud på 379 mio. kr

18. september 2017. Fra INWEMA har vi modtaget følgende orientering: Har du udenlandske pensioner som bosiddende i udlandet? Har du af den ene eller anden grund opbygget pensionsrettigheder i udlandet findes der et hav af forskellige beskatningssituationer. Disse afhænger af din skattemæssige status i Danmark og andr Produktionsgrunduddannelsen (pgu) er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted Elev af Jacob Fosie. 3 af dennes 32 Raderinger dedicerede til Suhm (1747) er sign. F. Kaas. I Kbst.saml. tillige et Prospekt af Kolosseum og Vestatemplet; endnu to Smaaprospekter i Kbst.saml. synes at maatte tilskrives ham. K. er antagelig identisk med Kaas, Frederik, Kaptajnløjtnant i Flaaden, døbt 20

Weilbachs Kunstnerleksikon: B. Index KRAKS BLAA BOG 1949 DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON Weilbach 1895-96. Weilbach 1877-78. Hjem - Home. A, der var engelsk statsborger, var død i Danmark d. 19.12.2000. A efterlod sig foruden aktiverne i Danmark, aktiver i England for £ 117.102, og disse var taget under skifte i England Børn med særlige behov. Børn som ikke kan klare en almindelig børnehavedag uden ekstra hjælp kan være ethvert barn på et givet tidspunkt i barnets liv. Børn med særlige behov, der går i børnehaven har brug for forskellig slags støtte alt efter om barnets problem er af fysisk, psykisk, social eller sproglig art GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et nyt skoleår, begynder de samtidig i en nytænkt folkeskole. Det er en folkeskole særlige udfordringer med mulighed for faglig støtte. Der er op til dig som forælder om dit barn eller ung skal deltage Company Description Gentofte Forældreforening for børn med særlige behov Gentofte Forældreforening for børn med særlige behov is a Frivillig forening registered in Denmark with the Company reg no 35547398. Its current trading status is registered. It can be contacted at Denmark

2820 Gentofte Fax: 39 65 13 19 E-mail: gentofte.skole@gentofte.dk antallet af børn, et beløb som er reserveret til korrektion for socioøkonomiske forhold og en jævn Indsatsen over for børn med særlige forudsætninger persons faktiske forudsætninger både personligt og kognitivt er af afgørende betydning for, hvordan udsagn og handlinger kan forstås. Hvis ikke disse forudsætninger er en del af vores fortolknings-grundlag, vil vi med denne gruppe af børn og unge ofte ramme ved siden af, fordi vores almene forståelsesredskaber ikke er tilstrækkelige Børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger Familietema - HPS - Sofie, Tonny, Lars og Pia - Juni 2004 2 Indledning Særligt begavede børn udgør en ganske lille del af den danske befolkning. De findes rundt omkring i de danske familier og lever en stor del af deres liv i institutioner og folkeskoler som alle andre børn Anonym Familierådgivning, Dohns Minde Åben anonym rådgivning for børn, unge og familier. Børn Med Særlige Forudsætninger (BMSF) BMSF Gentofte Kommune. UU-vejleder Ungdommens uddannelsesvejledning. ViTo Videnscenter for tosprogede elever i Gentofte kommune. Åben anonym akolholrådgivning Åben anonym alkoholrådgivning i Gentofte kommune Ti beretninger fra forældre om, hvordan de har håndteret det at have et eller flere børn med særlige forudsætninger, og forfatterens psykologiske vurdering af disse børns behov. Beretningerne stammer fra 2007 og er suppleret med oplysninger om hvordan det er gået børnene i tiden 2007-2015

Rytterskolerne i København - thorshoj

De højtbegavede børn er en mangfol-dig gruppe med forskellige egenskaber og behov, men en del har det til fælles, at de har problemer med at fungere socialt med andre børn. I folkeskolen har fokus altid været på det store, brede gennemsnit og børn med særlige behov for specialunder-visning − og ikke på børn med særlige forudsætninger Vi anerkender barnet som en unik person med sine særlige forudsætninger og potentialer. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, som grundlæggende handler om at styrke det enkelte barns selvdannelsesprocesser. Det sker blandt andet ved at støtte barnet med anerkendelse, forståelse, indlevelse, åbenhed og bekræftelse

Kurser for bioanalytikere - Danske Bioanalytikere - dbi

Ny skolestruktur Rudersdal Kommun

 1. En bedre fremtid. Alle kan lære! Det kan godt være, at nogle børn og unge har anderledes forudsætninger for at lære end de fleste, men det er slet ikke ensbetydende med, at de ikke kan lære
 2. Det er skolens leder, som i samarbejde med skolebestyrelsen, fastlægger rammerne for kontakt og dialog mellem skolens medarbejdere og forældre. SYNLIG LÆRING Synlig læring tager udgangspunkt i, at alle børn kan lære mere. Både de børn vi i dag har svært ved at løfte, de, der klarer sig fint, og de, der har særlige forudsætninger
 3. Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) Vores PUC rummer skolebibliotekets kendte faciliteter og er samtidig centrum for personalets forberedelse og kompetenceudvikling og for skolens pædagogiske udvikling. Derfor er vores faglige vejledere indenfor it, læsning, sprog, matematik og 'Børn Med Særlige Forudsætninger' også tilknyttet PUC
 4. Børn med særlige forudsætninger kræver særlige udfordringer Forestil dig, at du i mange måneder, måske ligefrem år, har glædet dig til at komme i skole. Glædet dig til at komme hen og lære noget. Bogstaverne og tallene kan du allerede. Du kan skrive nogle ord og regne enkle regnestykker
 5. Udgør 0-2 % af alle børn. Børn med særlige forudsætninger: IQ over 120. Udgør 0-5 % af alle børn. En normal IQ ligger mellem 80 og 120. Små børn er lærenemme, og i perioder tilegner de sig ny viden og kundskaber dagligt. Så der er ikke noget at sige til, du er stolt over den lille
 6. Du kan starte med at gå i dialog med dem og høre, hvordan de oplever dit barn. I den forbindelse kan du spørge, om de har særlige aktiviteter eller initiativer til at udfordre begavede børn. Hvis den dialog går i hårdknude eller dit barn er i tydelig mistrivsel, bør skift af institution eller skole kraftigt overvejes

 1. Alle skal have nogen at lege med, og alle skal kunne lære noget af de aktiviteter, vi sætter i gang. Det betyder, at det ikke kun er børnene med de særlige udfordringer, der har gavn af vores pædagogik - det har også alle de andre børn, som lærer tolerance, medfølelse og solidaritet
 2. planer for så vidt angår gruppen unge med særlige behov. Gladsaxe og Gentofte Kommune har et antal unge, der på forskellig vis vil indgå i beskrivelsen af unge med særlige behov. Der er behov for at skabe en ramme, hvor der på tværs af børne- og voksenområ
 3. dre til at slå dem ud. Hans råd er derfor, at de professionelle voksne anerkender, at disse børn har særlige forudsætninger, at de tager dem alvorligt, og at de ikke bremser dem i deres udvikling

Børn & Miljø Skovvej 2 i Gentofte Kommune herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske. Kendetegnene ved intelligente børn kan være vanskelige at identificere, hvis man ikke har nogen ide om, at ens barn er intelligent. Intelligente børn kaldes også børn med særlige forudsætninger eller kloge børn. Jeg vil prøve at fortælle, hvordan vi fandt ud af, at vores børn er intelligente Børn med brug for meromsorg og støtte til at tackle hverdagen. Børn med svage personlige forudsætninger. Børn med utilfredsstillende skolebaggrund. Børn, hvis måde at være på virker bekymrende for os. Børn, hvis omgivelse eller netværk bekymrer os. Børn, der har det vanskeligt ved at fastholde og gennemføre en uddannelse Børn med særlige behov/særlige forudsætninger: Børn med særlig behov/særlige forudsætninger har ofte brug for ekstra støtte og omsorg for at blive en del af fællesskabet og for at opleve, at de er ligeværdige medlemmer af fæl-lesskabet. Det er derfor vigtigt at have fokus på, hvordan man skal støtte disse børn, s

Højt Begavede Børn. Der findes mange navne for denne gruppe børn: børn med særlige forudsætninger, særlig højt begavede børn eller gifted children. Fælles for disse børn er, at de ud fra en ren kognitiv vurdering, vil høre til de øverste 5-2% af en årgang Nyt projekt skal forankre talentindsatsen på private skoler. Der sættes bl.a. fokus på efteruddannelse af skolernes ledere og lærere, på identifikation og handling i forhold til højtpræsterende og højtbegavede børn i den almindelige undervisning samt på udvikling af undervisningsmaterialer, der henvender sig til elever med særlige forudsætninger ‪#‎2eKids‬ ‪#‎Gifted‬ ‪#‎Aspergers‬ Syndrom, eller højtfungerende autisme, hører til spektret af autistiske forstyrrelser. Børn med Aspergers Syndrom kan være højt begavede og anses derfor som dobbelt exceptionelle eller multiexceptionelle (DME fra den engelske betegnelse Dual Multiple Exceptional) også kaldt 2e for Twice Exceptiona Nøgletal for Atheneskolen - skolen for børn med særlige forudsætninger Undervisningseffekt Atheneskolen - skolen for børn med særlige forudsætninger har en positiv undervisningseffekt på 1.1.Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund) Børn med særlige forudsætninger har nemlig ofte tilhørende udfordringer, bl.a. fordi de misforstås. Der sidder i gennemsnit ÉT BARN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER I HVER SKOLEKLASSE. Deres IQ er over 120, og de udgør de 5% mest intelligente af deres årgang

Børn med særlige forudsætninger. 795 Me gusta. Interessefællesskab om højt begavede børn/børn med særlige forudsætninger. Ir a. Secciones de esta página. Ayuda sobre accesibilidad. Facebook. Correo electrónico o teléfono: Contraseña ¿Olvidaste tu cuenta? Inicio Det kræver ingen særlige forudsætninger for at deltage og heller ingen særlige kompetencer for at kunne blive en god official (en official er en person, der har taget kurser inden for svømning og dermed kan bidrage til afvikling af svømmestævner, så disse afholdes efter reglerne) Denne udgave af De intelligente børn er helt ny, revideret og udvidet, og indeholder 10 forskellige fortællinger om, hvordan en række forældre har håndteret at have børn med særlige forudsætninger. De intelligente børn er en spændende bog, der handler om marginalgruppen af børn, der er særligt intelligente Børn og unge med særlige behov kan ikke altid rummes i almindelige plejefamilier. Flere kommuner benytter sig derfor af kommunale og specialiserede plejefamilier, der har kompetencer og faglige forudsætninger til at tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og omsorg

Skolen for børn med særlige forudsætninger Bemærk: Skolen er pr. 19/2 2015 gået konkurs Denne hjemmeside vil blive opdateret, så den vil fungere som historisk dokumentation af Mentiqa Odenses eksistensperiode Børn med særlige behov og forudsætninger 1 Status Mål Tegn Tiltag Evaluering/dokumentation Vi bruger megen tid på børn med særlige behov Børnene påvirkes af: Vi bruger tid på at rende til og fra Vi bremser ideer Vi må lige se, om det kan hænge sammen Vi er anerkendende, men kan blive bedre Tomme rum uden vokse Vi glæder os til at se dig på børnebiblioteket. Her kan du både lege, være med til workshops, se teaterforestillinger og høre musik. Du kan selvfølgelig også kigge i alle de bøger, du vil! Der er en børneafdeling på alle seks biblioteker i Gentofte Kommune. Her er der plads til både læsning og leg

Seeberg, Peter forfatterwe

Nyheder - muusmann.co

 1. Intelligente børn. Dette åbne forum er for forældre til intelligente børn, lærere, pædagoger og andre interesserede, så intelligente børn kan få det bedste ud af livet. » Hvis man står med et muligvis særligt intelligent førskolebarn? Søn jul 12, 2015 8:16 am by Hilde » En.
 2. Fokus på - Børn med særlige forudsætninger. 1,1 tusind Synes godt om. Børn med særlige forudsætninger, er højere begavede, men de er ikke små Einstein's..
 3. Højt begavede børnehavebørn er sunde og raske børn, der har særlige forudsætninger for læring, men som samtidig kan have særlige behov. Såfremt børnene ikke oplever sig mødt, forstået og relevant udfordret, kan det have stor indvirkning på deres almene læring og trivsel
 4. istreres af den Socialøkonomiske virksomhed FORKANTER

Home emu danmarks læringsporta

Bambusfletværk Børn med særlige forudsætninger - højdespringerne Disposition Hvorfor stille spørgsmålet?? Regeringens mål for Folkeskolen (april 2006) Dilemmaer Der har ofte været et misforhold mellem målsætning og resultat Hvad er et talent? Talent kan være inden for mange områder. Børn med særlige behov / i udsatte positioner. Børn med fysiske og / eller psykiske handicaps, nedsat immunforsvar og et midlertidigt behov for særlig beskyttet miljø, kan tilbydes plads i et relevant dagplejetilbud med tilstrækkelig ledig kapacitet på behovsdatoen Danmarks største og eneste landsdækkende mæglerforretning. Fra EDC Poul Erik Bech´s lokaler i Gentoftegade dækker vi markedsområderne i Gentofte, Dyssegård, Hellerup, Charlottenlund og Klampenborg. Vi har alle et stort lokalkendskab og vi er specialister i salg af boliger i hele Gentofte Kommune Mit fokus, i denne artikel, vil være på hvordan Peer Learning kan styrke læringsudbyttet for børn, der møder folkeskole og ungdomsuddannelse med særlige forudsætninger, som beskrevet ovenfor. I et miljø, hvor ønsket og visionen er, at hverdagen skal bygge på inkluderende Børne- og.

Vi har to hold for børn med særlige behov. Det ene foregår i et varmtvandsbassin på Søgårdsskolen, hvor barnet har en ledsager med i vandet. Der er to trænere med i vandet. Det andet foregår i 25 m bassinet i Kildeskovshallen og det er til svømmere som kan svømme selv uden ledsager med i vandet Humlebien vil arbejde for, at alle børn i institutionen får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Det gælder i institutionens dagligdag, i forbin-delse med ture og særlige begivenheder i løbet af institu-tionens åbningstid. Humlebien anerkender, at voksne trafikanter er rollemo-deller for børn og unge Andelen af børn i Gentofte Kommune, der går i privatskole, stiger i takt med børnenes alder. Næsten alle kommunens folkeskoleelever i 0. til 3. klasse går i GFO. I fritidscentrene går der en mindre procentdel. Forslag til Gentofte-Plan 2013 Børne- og Skoleudvalget. Forslag til Gentofte-Plan 2013 Børne- og Skoleudvalge DE INTELLIGENTE BØRN AF OLE KYED Af: Tonny Hansen Mange børn med særlige forudsætninger har en rædselsfuld skolegang Som lærere kender vi dem i alle afskygninger. De elever, der falder uden for klassens normale rammer på en måde, der ikke altid er nem at gennemskue Børn med særlige forudsætninger er børn med en intelligens quotient (IQ) over 125. Faktisk har 5 % af befolkningen en IQ over 125. Mensa medlemmer har en IQ over 130 og de udgår 2% af befolkningen. (Kyed, 2007)

Vækstfonden - Årsrapport 201

SKATTEFORHOLD - www

Forberedende grunduddannelse - FGU UddannelsesGuide

På denne workshop deler Gentofte Kommune ud af sine erfaringer med at arbejde med børn med særlige læringsforudsætninger. Det sker gennem kommunens videnscenter på området. Perspektivet i Gentofte er inkluderende og indeholder både et pædagogisk såvel som et didaktisk fokus på opgaven Den store udfordring for normalområdet er at tilrettelægge alle pædagogiske aktiviteter, så børn med særlige forudsætninger ikke havner i situationer, hvor de føler sig udenfor. Det mener Trineline Forssling, bestyrelsesmedlem i Dansk Handicapforbunds forældrekreds. »Børn ekskluderer ikke andre børn bare på grund af et handicap Jeg har valgt at skrive om undervisning af elever med særlige forudsætninger, da jeg synes det er et problem i den danske folkeskole. Tit er det de svage elever som der er fokus på og de med særlige forudsætninger får lov til at passe sig selv, for de er jo dygtige Janni Pihl Sørensen fra Videncenter for Børn med Særlige Forudsætninger i Gentofte Kommune fortæller om indsatsen for de højt begavede elever på kommunens skoler. Gentofte har blandt andet oprettet et videncenter, som styrker lærere og pædagogers kompetencer i forhold til at arbejde med. I kommunerne Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal deltager 38 skoler i et tværkommunalt udviklingssamarbejde på folkeskoleområdet. Målet er, at alle børn skal lære at lære mere, og for at realisere målet, får alle lærere, pædagoger og ledere i de tre kommuner et stort kompetenceløft inden for synlig læring, så de kan støtte eleverne i at gøre størst mulige fremskridt i skolen

Weilbachs Kunstnerleksikon K - VERDEN

Fokus på - Børn med særlige forudsætninger. 1.1K likes. Børn med særlige forudsætninger, er højere begavede, men de er ikke små Einstein's eller Mozart... About. A forum for discussions, funny tidbits and news about Denmark and the Danes. This forum is mainly in Danish, but posts in other Scandinavian languages and English are welcome too Børn med særlige forudsætninger - Forældregruppe. tiene 285 miembros. Hvis du har et barn med særlige forudsætninger, vil du kunne nikke genkendende til.. Børns og unges forudsætninger, kompetencer og udviklingsmuligheder - herunder pædagogens rolle i forhold til børn med særlige behov. / Jakobsen, Ida Skytte. Pædagogik i skole og fritid

Rapport, ­ 27. oktober 2015 Indsatser målrettet højt begavede børns faglige udvikling og trivsel. To til fem procent af de danske skolebørn er højt begavede. Gruppen er ikke stor og overses ofte i undervisningen, men det er vigtigt, at de får særlige tilbud og udfordringer, der stiller dem over for højere faglige krav end de øvrige elever børn med særlige forudsætninger. Miscellaneous » Unclassified. Add to My List Edit this Entry Rate it: (1.00 / 1 vote) Translation Find a translation for børn med særlige forudsætninger in other languages: Select another language: - Select Skolen har derfor en lige så stor opgave med at finde og udfordre disse børn, som den har med at støtte børn med særlige behov Mål og succeskriterier. Målet med projektet er: At skabe et supplerende undervisningstilbud - 2 timer om ugen - for børn med særlige forudsætninger og højt begavede børn

Weilbachs Kunstnerleksikon: B - VERDEN

• Være opfindsomme med hensyn til at finde svar på åbne spørgsmål Kilde: Teaching Bright Pupils, Nottingham University School of Education Forskellen mellem »velbegavede børn« og »børn med særlige forudsætninger« Velbegavede børn • Kender svarene • Er interesserede • Arbejder hårdt • Befinder sig i toppen af klasse På denne side kan du downloade Teamets arbejde med - børn med særlige behov bogen gratis. Tilgængelige formater: PDF, EPUB, MOBI. Du kan også læse Teamets arbejde med - børn med særlige behov online Efter sommerferien 2007 åbner en skole for højt begavede børn i Århus. Skolen er ment for børn med særlige forudsætninger, men initiativtager, Pernille Buch-Rømer, slår i en pressemeddelelse fast, at det ikke er meningen at skabe en privilegeret enklave for små genier. I stedet ønsker hun at skabe en skole for børn, der har det svært i det normale skolesystem, hvor d

Praksis vedr. dødsboskifteloven - Juraportalen Themi

Det er et myggelignede væsen, der suger bogstaver ud af ørerne på børn. En morgen går det helt galt for Anna, der ikke længere kan sige A - og i stedet siger U. Bamsen er blevet til bumsen og ananas til ununus, og så må Anna kæmpe for at få sine A´er igen Hvis du har spørgsmål om dit barns læring og trivsel i skolen, kan du kontakte klassens lærere og/eller skolens ledelse. De har kontakt til fx læsevejledere, adfærds-, kontakt- og trivselslærere og undervisningsvejledere på skolerne, som har bred viden og mange metoder til at understøtte børns læring Træn Træner med primær opgave i vejledning af skoleledelser i deres arbejde med implementering af elementer af synlig læring. Videncenter Børn med særlige forudsætninger Gentofte januar 2009 - marts 2018. En del af Gentofte kommunes videncenter for Børn med særlige forudsætninger > landets eneste skole for børn med særlige forudsætninger, der ikke kan > rummes af folkeskolen. > Personligt mener jeg, at det er sørgeligt, at folkeskolen ikke kan rumme > alle typer børn, men sådan er virkeligheden desværre :-(Jeg synes nu mere det er sørgeligt for de børn der kommer til at gå på såda

Gentofte kommunes materiale og arbejde med Børn & Unge såsom Gentofte kommunes Børnevision- Tryghed, Leg & Læring, Hjernen & Hjertet børn med særlige behov Tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikatio børn med særlige forudsætninger Foredrag og dialog i Odense Kom til foredrag, som er rettet mod forældre, lærere og interesserede voksne, der forsøger at forstå børn med særlige forudsætninger og/eller møder dem i deres hverdag. Tina Refning vil holde foredrag, der klarlægger og bidrager ti <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> Nyt projekt skal forankre talentindsatsen p&. - Læs danske forældres beretninger om deres intelligente børns møde med børnehave og folkeskole i Ole Kyeds bog De intelligente børn - børn med særlige forudsætninger. 256 s., 199.

populær: