Home

Kl fremskrivningsprocent 2015

Svendborg Kommune vinder KL's Forebyggelsespris. KL's Forebyggelsespris er netop blevet uddelt på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum. Prisen går i år til Svendborg Kommune, som har arbejdet med at skabe mere bevægelse hos alle børn i kommunen Reviderede skøn over pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 og 2015 til 2016 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2016 til 2017 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2020 KL's skøn er brugt ved pris- og lønfremskrivning af udvalgenes rammer. De fremskrevne ram-mer fremgår af budgetcirkulæret

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2016 · Oktober 2015 11. Regeringen og KL er enige om i efteråret 2015 at drøfte størrelsen på grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem. sundhedsvæsen, hvor almen praksis og kommunerne har mulighed for at aflaste sygeh KL´s fremskrivningsprocent fra 2015 til 2016 er 1,6%. Ser man taksterne på Magnoliegården over flere år, så er taksterne indenfor takstaftalens rammer. I nedenstående er et overblik over udviklingen i den samlede takst for døgn- og skoletilbud fra 2009 til 2016 overslagene, der prisfremskrives med KL's fremskrivningsprocent for anlæg. Forslag til nye anlægsaktiviteter forelægges til budgetseminaret. Projek-terne skal ledsages af en angivelse af hvornår projektet kan igangsæt-tes, hvornår det forventes afsluttet og hvordan udgifterne fordeler sig over årene This video is about Kuala Lumpur 2015. This feature is not available right now. Please try again later Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2013 er fremskrevet i forhold til februar 2012 med KL fremskrivningsprocent (1,5 %) samt forhandlingspulje på 1,25 %. Desuden er kendte ændringer i bemandingen indarbejdet

Kommunernes Landsforenin

Økonomi og Personale har opgjort den samlede låneramme for 2015 til 32,133 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2015. Der er i december 2015 optaget lån vedrørende anskaffelse af nye busser til BAT på 9,8 mio. kr., som er indeholdt i beregningen af lånerammen. Det anbefales, at der optages lån på 22,333 mio. kr Oga 2015 Klcc, Kuala Lumpur, Malaysia. 12 likes · 170 were here. Event. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook KL's samlede skøn for lønregulering, inklusive korrektioner vedrørende tidligere år, udgør 1,24 pct. Da der skal indgås ny overenskomst på det kommunale område i foråret 2015, fo-reslås det, at stigningen fordeles med 1,04 pct. til generelle lønstigninger og 0,2 pct. til puljen til særlige overenskomstmæssige forhold Bemærk: Fra og med indeks for januar 2016 er indeksreferenceperioden (basisåret) ændret til 2015=100 fra 2000=100. Ændringen påvirker ikke indeksudviklingen, når der ses bort fra afrundinger, men alene indeksniveauet. Det anbefales at tage udgangspunkt i indeks med 2015=100 ved den fremadrettede indeksregulering

Lønfremskrivning i budgetårene 2012-2016 KL's fremskrivning: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Akkumuleret lønfremskrivning 0,68% 2,10% 3,64% 5,31% Ovenstående tal (akkumuleret fremskrivning) er et udtryk for hvor meget Aalborg Kommunes lønbudget er fremskrevet Beløbene er fremskrevet med den årlige kommunale fremskrivningsprocent på ca. 2 %. Regionskommunen modtager i 2016 en statsrefusion på 36 % af sit samlede driftstilskud til Bornholms Teater. Det forventes, at Slots-og Kulturstyrelsen vil udmelde den forventede minimumsrefusion for hele den nye fireårige aftaleperiode d. 1. maj 2016 I forbindelse med aftale om Finanslov for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. Midlerne fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet Tabel 14.2. KL's sammenvejede fremskrivningsprocent fra 2012/2013 til 2015/2016. KL 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Sammenvejede fremskrivningsprocent 1,5 1,8 1,8 1,8 Jf. forslag 15 i Mulighedskataloget budget 2013 - 2016 (reduceret P/L fremskrivning) er visse arter nedskre-vet i forhold til det officielle skøn fra KL Budgetbogen 2015. Issuu company logo. Close. Stories Discover Categories Issuu Store Features Sign up.

Køge Byråd 26-05-2015 17:00 26-05-2015 17:00 Til behandling Sekretariatet Sagsnr. 2014-18049 Beslutning Udvalget tiltrådte følgende: 1. 2. økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2015 2. På baggrund af opdateret pris og løn fremskrivningsprocent i 2015 nedsættes bevillingen til varmeudgift med 2.501.589 kr. i 2015 3 Ekstraudgifterne for 2015 (kr. 19.000,-) finansieres af 5%-midler. 7 Budget 2016 Sag: Budget 2016 (1380) Budget 2016 første udkast PU fastholder det oplæg til anlægsønsker for 2016, som tidligere er indsendt til Budgetudvalget. Førstebehandlingen af budget 2016 blev udskudt til næste møde pga en fejl i den indregnede fremskrivningsprocent Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S Torsdag den 2. juli 2015 kl. 8 til 10 Mødelokale: Anette Sloths kontor, Ledelsesgangen (ved hovedindgangen), Psykiatrisk Sygehus, Mølleparkvej 10, Aalborg Referent: Bente Sørensen Afbud: Louise Bundgaard Andreasen Helle Krabbe Dagsorden 1 Den samlede procentregulering på KL-området pr. 1. oktober 2015 kan på baggrund af de generelle lønstigninger på 0,% og udmøntningen fra reguleringsordningen på 35 % 0,11 beregnes til 1,150155Procentreguleringen stiger igen pr. 1. januar 2016 som Driftsbudgetterne for overslagsårene 2015 - 2017 er medtaget og fremskrevet med KLs fremskrivningsprocent i forhold til budget 2014, hvor budgettal på nuværende tids-punkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene

I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen 2003 fremskrives kontingentet med Kl.s fremskrivningsprocent, som udgør 1,5 %. Kontingentet for 2016/2017 afrundes til 385.- kr. Kontingentet for 2016/2017 blev godkendt med 385.- kr. Punkt 6. Valg: På valg er: Kasserer Per Kamper Hansen. Bestyrelsesmedlem Finn Andersen. Bestyrelsesmedlem Jens. Referat af Stiftsrådsmøde den 25. februar 2015 Side 1 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krog

 1. med KL's pris - og lønstigninger Skive DK BNP Indbyggere. Regeringen har ændret skønnet for tilgangen af flygtninge i 2016 og 2017, hvilket har resulteret i at KL har ændret befolkningsprognosen på landsplan, således at det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2017 er reduceret med knap 11.500 indbyggere
 2. isteriet har anbefalet nedenstående pris- og lønskøn til brug for budget-lægningen: Tabel 14.1. KL's pris- og lønskøn fra 2015/2016 til 2019/2020. Art 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 1 1,59 2,16 2,30 2,30 2,30 2 -0,69 1,37 1,37 1,37 1,3
 3. B: Budgettet er status quo (dvs. budgettet er alene øget med KL's fremskrivningsprocent) C: Budgettet er reduceret D: Budgettet er pr. 26. oktober 2015 endnu ikke offentliggjort Eventuelle kommentarer til ovenstående Hvis bibliotekets driftsbudget øges i 2016: Hvor mange procent øges 2016-budgettet med i forhold til 2015? op til 1% 1-3
 4. Beslutningskompetence: KB. Sagens kerne. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje for 2017

fremskrivningsprocent i 2015 er 2 %. PU har bevilget kr. 2.500,- af provstiudvalgskassen (PUK) til trykning af salmemaraton-foldere for 2014-2015. Brønshøjs første ansøgning vedr. nyt sognecenter er videresendt til Stiftets konsulent mhp. input før endelig PU-behandling. Landsforeningen af Menighedsråd har udsendt deres efterårskursustilbud 1 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Paul Verner Skærved, Torben Hårbøl, Jørgen Bai Jepsen, Jens Hebsgaard, Birte Jacobsen, Mads Davidsen, Lars Ole Jonssen, Søren Herluf Mohr Sørensen Ester. Økonomi bemærker, at budgettet for 2016 er fremskrevet med KL's Fremskrivningsprocent for art 5.9 med 3,2%. Effektvurdering Ingen bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller de nedenstående maksimale tilskudsberettigede timepriser for 2016 til byrådet. Idrætshaller 800 m2 og derover 558 kr I omkring hver fjerde kommune er der tale om status quo-budgetter for 2015. 23 af de 91 kommuner angiver, at budgetniveauet holdes, og at budgettet alene er øget med KL's fremskrivningsprocent. Status quo er dog ikke altid til at gennemskue. Bag tallene skjuler sig forskelligartede situationer

Økonomiudvalget - 17-11-2015 Stevns Kommun

KL's vægtede fremskrivningsprocent pct. 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2016 - Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Godkendt af bestyrelsen - ændret på kontoniveau med PL med PL med PL med PL med P Referat af Stiftsrådsmøde den 2. marts 2016 Side 1 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 2. marts 2016 kl. 13.00 - 14.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Grethe Krogh Jakobsen, Mikae behandling, afregnes med 315 kr./time. Der prisregulereres efter KL's generelle fremskrivningsprocent første gang 01.01.2019 og herefter årligt. Der afregnes i ½ timer og med minimum ½ time. Instrukser for sygeplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune er tilgængelig og forudsættes brugt i levering af sygeplejeydelser Udgiften gælder for 2015. Udgiften fremskrives den 1. januar hvert år med KL's fremskrivningsprocent for løn. Fremskrivning sker første gang den 1. januar 2016. PPR Skanderborg afholder samtlige udgifter til betjeningen (fx løn, pension, vikar, uddannelse, supervision, transport, psykologisk undervisningsmateriale) 1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2019 Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indebærer et løft, som sikrer gode muligheder for at udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. Parterne er samtidig enige om

Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO T SAGSNR

 1. Forslag til budget 2017 bliver efter godkendelse PL -fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent. Resultat 2015 viser, at der i alt er opsparet ca. 2,247 mio. kr. Det blev sidste år, besluttet at afsætte 1 mio. kr. af de opsparede midler til fælles udviklingsprojekter. Der er i 2015 endnu ikke brugt at denne fælles pulje. De
 2. MALAYSIA IT FAIR is an inspiring digital lifestyle event that caters both to consumers and the ICT (information and communications technology) industry
 3. forhold til at anvende KL's fremskrivningsprocent på landsplan for landet som helhed. De skattepligtige grundværdier budgetteres med en stigning på 3,5 pct. for 2013, og forventes at stige med 3,1 pct. i 2014, 2,9 pct. i 2015 og 2,4 pct. i 2016. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromille
 4. Generelle bemærkninger budget 2015 Regeringsaftalen 2015 Regeringen og KL har i økonomiaftalen af den 3. juni 2014 for 2015 til 2018 opnået enighed om de samlede kommunale økonomiske rammer til udvikling af den borgernære service. Hovedelementerne i aftalen er: • Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats
 5. 1 Budget Budget 2015 Budgetoverslag2 13 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt.

Kuala Lumpur 2015 - YouTub

 1. 2011-2015 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2. Ikast-Brande Kommune indførte lønsumsstyring i 2010. Særligt for lønudgifter gælder derefter, at budgettet fremskrives med KL's fremskrivningsprocent, tillagt 0,25% med henblik på at imødeg
 2. Meget, hvis ikke alt, kan ske. Er man i tvivl om det, så skal man bare erindre optakten til 2015-valget, hvor de blå i gennemsnit af målingerne lå markant foran så sent som 24. maj 2015 med 53,7 procent mod de rødes 46,3 procent. 6. juni (to uger efter) var der pludselig dødt løb mellem blokkene, med rød blok kun et mulehår foran
 3. KL´s fremskrivningsprocent. Resultat 2014 viser, at der i alt er opsparet ca. 3,45 mio. kr. Målet er, at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et begrænset overskud til udviklingsaktiviteter
 4. isteriet for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2018 (vedlagt). Aftalen er indgået efter Lov om regionale kulturaftaler, og udløber ved årets udgang. (Udvalget fik på mødet i marts 2018 en dybere introduktion til kulturregionen, der henvises til sag 33)
 5. lønbudget fremskrives med KL's fremskrivningsprocent. Langt hovedparten af lønsummen i Skoleforvaltningen er udlagt til skolerne, men i en model, hvor skolerne tildeles en sum af timer, som man skal styre efter. Det er således forvaltningens ansvar at overholde den samlede lønsum
 6. isteriet indgik den første kulturaftale med Kulturregion Vadehavet for perioden 2007-2010, efterfulgt af en anden aftale i årene 2011-2014 og en tredje i årene 2015-2018. Ministeriet har pt. indgået kulturaftaler med 13 kulturregioner, som omfatter hovedparten af landets.
 7. Lønberegningsredskab for TR til omregning af lønudviklingen i forhold til procentreguleringen. Nedennævnte lønberegner er lavet til at kunne omregne lønsatserne fra nutidskroner til grundbeløbet (som står i 31.3.2000-niveau) og omvendt

Budget Samt budgetoverslag 2014, 2015, PDF - docplayer

Såvel taksten for vandafledningsbidraget som for modtagelse af slam er reguleret med KL´ fremskrivningsprocent (2,2%), hvilket giver en takst inkl. moms på 40,50 kr/m 3. Forsyningssekretariatet har for alle vand- og spildevandsselskaber udmeldt et prisloft for 2012 baseret på de enkelte selskabers drift og anlæg 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) beskriver dette notat uddybende forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside KL har med et afsnit i budgetvejledningen for 2017 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning og privatlønsværn i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Kommunen har lige godt 80.000 indbyggere og fastholder sit aktivitetsniveau i 2012, hvor biblioteksbudgettet er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent. Danmarks Biblioteker 2011 - nr. 7 1 Regnskab 2015 v. Kirsten Ringgaard. Kirsten Ringgaard gennemgår regnskabet og gør rede for hvordan vi her ved Thisted Kirke formidlede de penge - 8.763.637 kr. til drift - vi havde at drive kirke for. Budgettet for 2016 blev udarbejdet som et 0-budget uden nogen fremskrivningsprocent. Dog blev der bevilget 140.000 kr. ti

Det vil siFølgende kommuner har ikke svaret: Assens, Guldborgsund, ge, at budget 2015 er fremskrevet med, hvad der svarer til KL's Hvidovre, Høje-Tåstrup, Rødovre, Syddjurs og Læsø. For de biblioteker som fastholder status quo, dvs. at budgettet alene er øget med KL's fremskrivningsprocent, er billedet noget varieret. Nogle biblioteker oplyser således, at fremskrivningsprocenten alene er givet på personale og for eks. husleje Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 15. januar 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, der gennem samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur kunne udvikle et fremtidigt administrationsgrundlag for de selvejende haller Hvad får du reelt i løn, hvis du får tilbudt fx et tillæg på 12.000 kr. årligt i grundbeløb fra 2000? Og hvad skal du bede om at få i grundniveau, hvis du reelt gerne vil have 25.000 kr. i tillæg

Lønsatser pr. 1. januar 2017 - Forhandlingsfællesskabe

 1. De 100 visiterede timer, bliver dermed til 230 timer som afregnes efter en timepris som er beregnet efter sygeplejens gennemsnitstimeløn. Den beregnede timepris lyder på 205 kr. i timen, denne timepris vil fremover fremskrives årligt med KL´s fremskrivningsprocent
 2. Forsøget afsluttes oktober 2015 og skal afrapporteres til Miljøstyrelsen - og de involverede aktører - inden årsskiftet. I vedlagte notat dateret 10. april 2015, Orientering om forsøg i større samlede bebyggelser, er redegjort nærmere for forsøget. Indstilling: Til efterretning. ./
 3. Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skal udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. På baggrund af økonomiopfølgningen i 2015 er sparemålet blevet tilrettet. Sparemålet i 2016 er på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019
 4. modellen, som KL frigav ultimo marts 2015. 1.2 Vedrørende udsættelsen af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag På Økonomiudvalgets møde den 8. april 2015 blev det besluttet at udskyde Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag til mødet den 6. maj 2015 på grund af, at diverse manglende forudsætninge

2015-2018 samt en opdateret serviceramme for 2015. Det tekniske budgetforslag er først og fremmest en opdatering af pris- og lønfremskrivningen i budgetperioden med de seneste skøn fra KL (primo marts 2014). Derudover har forvaltningerne i år indarbejdet hovedparten af de administrative korrektioner, som vedrører beslutninger i Kommu Aftalen mellem KL og regeringen Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2013 vil denne være rammesættende for Silkeborg Kommunes budget. Det aftalte bloktilskud til kommunerne får konsekvens på indtægtssiden. Ligeledes vil lov- o derived from Malaysia. Foreign-source income is exempt in Malaysia. Residence - An individual is considered tax resident if he/she is in Malaysia for 182 days or more in a calendar year. Alternatively, residence may be established by physical presence in Malaysia for a mere day if it can be linked to a period of residence of at leas

Det sidste valg til Folketinget fandt sted torsdag den 18. juni 2015. Det næste folketingsvalg skal derfor holdes senest den 17. juni 2019, men statsministeren kan som nævnt når som helst inden da udskrive valg. Reglerne om udskrivelse af valg står i grundlovens § 32 Mercedes-Benz Malaysia Commercial Vehicles announces Grand Prize Winner for 2015 Diamond FUSO Contest Finale. March 18, 2016. July 14, 2015. Read more. - Regnskab 2015 og budget 2016 samt økonomirapport. Samlet har vi et overskud i 2015 på 184.000. Farvervænget og Stoldalen er i plus og Onsild og Bymarken er i minus. Vi er i gang med en analyse af børnehusenes budget. Budget 2016 er fremskrevet med KL' s fremskrivningsprocent og fastlagt efter børnetal

Økonomiaftaler - Finansministerie

Øk o nmi g A alyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 2016 Taksterne er som udgangspunkt blevet prisfremskrevet med den udmeldte fremskrivningsprocent fra Kommunernes Landsforening. Politikområdemål. Udvalget skal beslutte politikområdemål for 2016. Der kan opstilles nye mål, men udvalget har også mulighed for at videreføre et eller flere af målene fra 2015. Målene fra 2015 kan ses i bilag 12 oktober 2012 med en allonge til aftalen forlænges til 31. december 2015. Allongen er vedlagt som bilag. Prisen for at Iværksætterhuset løfter erhvervsfremmeopgaven ændres ikke, men er fortsat 6 kr. pr. indbygger. Prisen fremskrives dog fra 1. januar 2014 og 1. januar 2015 med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling

Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi i 200

Samlet skønner KL ud fra forudsætningerne i den nye Økonomisk Redegørelse, at kommunernes korrigerede udskrivningsgrundlag i 2015 ligger knap 4 mia. kr., svarende til 0,4 procentpoint, lavere end forudsat i statsgarantien for 2015. Kommuner, som vælger statsgaranteret grundlag i 2015, vil ikke blive berørt af denne ændring i 2015 7. Cafeteriet skal på hverdage være åbent fra kl. 16.30 til en halv time efter sidste træningstime. Åbningstiden på hverdage kan tages op til forhandling 1 gang årligt senest 31. maj til effektuering 1. august i året. Der kan ved særlige lejligheder og efter aftale med Idrætsinspektøren dispenseres fra nævnte åbningstider

Kuala Lumpur - Wikipedi

 1. Ændringer fra oprindeligt budget 2015 til Budget forslag 2016 Beløb i mio. kr. B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Sektor 1 - opr.budget 2015 i..
 2. under-/overskud for 2015 og taksten for 2018 er tilskrevet under-/overskud for 2016 osv. Der er regler for, hvordan en døgninstitutions regnskab skal gøres op ved lukning. Alt skal gøres op i penge. Inventar, maskiner m.m. skal gøre op i penge, således at alle kommuner som har haft børn anbragt p
 3. dre omfang medhold i klager. Endelig er indtægterne vedrørende tilskud og udligning steget på grund af videreførelsen af likviditetstil-skud, tilbageførslen af omprioriteringsbidraget og de lavere skatteindtægter. Tilskud og udligning er imidlertid ikk
 4. bejdelse af folkeskolereformen og overenskomst 2015. Fremskrivningen af gennemsnitslønnen har samlet set været på 10,68%, hvilket er højere end den efterregnede fremskrivning af lønninger fra Kommunernes Landsforening, der er på 8,30 %. Tabel 1: Lønfremskrivning på skoleområdet - KL budgetvejledning -2017pct. Fremskrivning løn.
 5. forhold til Kulturnat 2015. og reguleres hvertandet år efterDanmarks Statistiks fremskrivningsprocent. for Kultur & Fritid 10. september 2014 - Kl. 18:00
 6. På Udvalgets møde d. 30. november 2015 blev kvalitetsrapporter for sundhedsområdets virksomheder behandlet. Følgende blev protokolleret: Til efterretning, med bemærkning om, at de kan indgå i evt. temadrøftelser i Udvalget og ligeledes danne god baggrundsviden for dialogmøde i maj 2016

Økonomi- og Planudvalget: 15-03-2016 kl

Vinteren 2015-16 bød ikke på meget sne, og der var ikke udgifter til snerydning. Ole Storch har fremadrettet ansvar for kontakt vedr. snerydning. Der vil blive uddelt en skrivelse om snerydning og glatførebekæmpelse. Forårsdagen foregik lørdag den 21. maj. Legepladsen og havemøbler fik en omgang, og langs stamvejen blev ukrudtet fjernet 2015, så det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2015 på 9.085,421 mio. kr., såfremt de for 2018 gældende skatteregler var gældende i 2015. Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2018 niveau med den af staten fastsatte fremskrivningsprocent på 10,5

Oga 2015 Klcc - Kuala Lumpur, Malaysia - Event Faceboo

Leverings- og samarbejdsaftale, august 2015 Side 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL Halsnæs, Hillerød, Frederikssund og Allerød Kommuner har pr. 1. januar 2012 oprettet et fælles § 60-selskab (herefter benævnt Selskabet) med de kommuner som deltager (herefter benævnt Kommunerne). Fra den 1.1.2016 er Albertslund indtrådt i selskabet Referat af møde i regionsrådet 29. september 2008. 2. Pris- og lønregulering af budget 2008. Sagsnr: 08/14117. Resumé. For at fastholde købekraften i budgetterne foretages en regulering for 2008 på baggrund af nyt skøn for den faktiske og forventede udvikling i priser og lønninger i 2007 og 2008 Udviklingen fra 2010 til 2011 skønnes af KL til 3,7 pct. for landet som helhed. Den skønnede vækst for Holstebro Kommune efter 28. skattekørsel er beregnet til 3,17 pct., hvilket er 0,53 pct. under den af KL skønnede vækst for hele landet fra 2010 til 2011 I Sektorvejledning for folkeskolen anfører Kommunernes Landsforening - for jeg ved ikke hvilken gang - at nettoudgiften pr. elev skal nedbringes. De seneste gange har man hilst det stigende elevtal velkomment som afsæt for denne øvelse. Denne gang beskrives et generelt elevtalsfald, begyndende i 2008 med 0,1 % til et fald på 5,5% i 2015

Nettoprisindeks - Danmarks Statisti

2. Overordnet budgetforslag for 2015 SAGSFREMSTILLING: For at sikre brandvæsnets budgetproces, er der udarbejdet et overordnet budgetforslag for brandvæsnet for budget 2015. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2014 og er fremskrevet i henhold til de gældende fremskrivningsprocenter fra KL og den gældende fremskrivningsprocent for Falck Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner må sætte skatten op, indenfor en ramme på 200 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 200 mio. kr

Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den

udskrivningsgrundlaget for 2013, der herefter er fremskrevet til 2015-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) der er fastsat til 10,0%. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. statsgaranti Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen skal vælg Sygefraværet er allerede nedbragt til ca. 5 pct. Regionsrådet ønsker som et ambitiøst mål at nedbringe sygefraværet til 4 pct. i 2015. Regionsrådet ønsker, at der i MED-organisationen udarbejdes en strategi med forslag og værktøjer til i dialog mellem ledelse og medarbejdere at nedbringe sygefraværet frem til 2015 I regionsoverblikket pr. 31. marts 2015 blev merforbruget til tilskudsmedicin i forhold til budgettet opjusteret fra 90 til 110 mio. kr., således en opjustering på 20 mio. kr. I regionsoverblikket pr. 31. marts 2015 for hospitalerne var vurderingen, at der ville ske vækst i udgifterne til medicin på hospitalerne på 165 mio. kr. fra 2014-2015 *beløbet pristalsreguleres årligt med KL's fremskrivningsprocent 3.2 Holbæk Gardens medlemmer skal indmeldes som elever på Musikskolen og skal betale kontingent til Musikskolen, på lige fod med Musikskolens øvrige elever i henhold til Musikskolens gældende procedurer herfor Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune støtter KL's bestyrelses arbejde med at udvide kommunernes økonomiske rammer i takt med den demografiske udvikling, hvor kommunerne må forvente massive øgede udgifter de kommende år. På samme måde er det godt, at KL's bestyrelse er i dialog med regeringen om muligheden for flerårlige budgetter

Kommunalbestyrelsen: 31-03-2016 kl

Budgettet ville været uden besparelser og med den fremskrivningsprocent man har oplyst, altså 3,47 pct. på løndelen og 2,5 pct. på driftsiden og uden reduktion i grundbeløbet. Institutionen skulle have haft 1.506.995 kr. i 2010, udregnet på pladsprisen samt grundbeløb Tilskudsreglerne for svømmehallerne, som senest blev vedtaget i efteråret 2013, er således, at Rebild Kommune betaler afdrag og renter på bygningerne, samt et fast, årligt tilskud til driften på 312.500 kr. årligt. Beløbet er år 2013 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent L 96: Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016 (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Evt. en ekstra optæller, som møder ind kl. 19.30. (Fx unge der skal have et praktisk indblik i valget). På afstemningsstedet Østerhøjhallen er der kun to valgborde, og her indkaldes yderligere en person kl. 16.00 til hvert valgbord af hensyn til planlægningen for den resterende del af valgdagen Samtidig trak avisen sig ud af økonomiudvalget, men dog ikke mere end, at man imødekommer Samrådets informationsbehov omkring Flensborg Avis' fremskrivningsprocent. Siden sommer 2015 er Samrådets antal af medlemmer ulige - 9 i stedet for 10

Rødovre Kommune: 15-09-2015 kl

Øster Brønderslev Centralskole og skolefritidsordning anvender således Østsidehallen fra kl. 8.00 til kl. 14.00 hver dag på skoledage og ved særlige lejligheder på andre tidspunkter. Prisen for denne anvendelse er aftalt til 360.000 kr. om året (2005-priser). Beløbet fremskrives hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent Alle ovennævnte beløb er 2015-niveau. Taksterne reguleres fremover hvert år den 1. januar med KL´s lp-fremskrivningsprocent for kategorien øvrige tjenesteydelser. § 7 Udover mulighed for opsigelse med ½ års varsel jf. ovenfor, kan Kommunen opsige nærværende aftale med øjeblikkelig virkning, såfremt REVASAPS misligholder sin For ejerboliger vil den afgiftspligtige grundværdi for 2015 udgøre den afgiftspligtige grundværdi for 2016 som følge af fastfrysningen af grundskylden for ejerboliger fra 2015 til 2016, som var en del af finanslovsaftalen for 2016 indgået mellem V-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2012-2015 for jordforsyningen og revideret budgettet for 2011. Budgettet er tilpasset de aktuelle forventninger på området og indeholder et samlet overskud i budgetperioden 2012-2015 på 6,6 mio. kr. Det reviderede budget for 2011 medfører, at der er balance mellem udgifter og indtægter - og lønskøn vedr. 2007 og 2008. Det bemærkes, at der i den forbindelse er anvendt en ny, særlig fremskrivningsprocent vedr. kollektiv trafik. Det foreslås, at denne også lægges til grund for reguleringen af budget 2008. I sammenhæng hermed opskrives bloktilskuddene vedr Den gennemsnitlige fremskrivningsprocent er 1,86 for Storskoven og 1,29 vedr. skoledelen og 1,86 % vedr. socialdelen for Lærkeskolen. Opgaven vedrørende godkendelse af private socialpædagogiske opholdssteder, herunder godkendelse af budgetter og regnskaber for den sociale del hører under Socialtilsyn Syd

populær: