Home

Alkaner kogepunkt

Alkaner hænger sammen med londonbindinger, som er en slags klistre effekt mellem alle atomer og molekyler. Jo større et molekyler (større overflade areal) er des større vil londonkraften være og dermed vil større molekyler hængere mere sammen end små molekyler Alkaner består kun af Carbon (C) og Hydrogen (H). Den simpleste alkan er methan (CH4) og er primært en gas, men kan ved den rigtige temperatur (-164 C) blive til flydende form. Alle alkaner er gasser der kan blive til flydende form ved deres pågældene kogepunkt. Alkaner udgør størstedelen af naturgasser der er fire klassificeringer af carbonhydrider, mættede carbonhydrider eller alkaner, umættede carbonhydrider eller alkener og alkyner, cycloalkaner og aromatiske carbonhydrider eller arener. Alkaner Alkaner er mættede carbonhydrider, hvilket betyder de forbindelser med en enkeltbinding mellem atomerne Vite oppbygning til Hydrokarboner. Vite noen egenskaper til Hydrokarboner. Vite forskjellen mellom Alkaner, alkener, alkyler. Kunne lese og tegne både strukturformel og kjemiskformel for et hydrokarbon De alkaner, der er gasser ved 20 °C, har et kogepunkt, der ligger under denne temperatur. Væskerne har et smeltepunkt, der er under, men et kogepunkt, der er over 20 °C. De faste stoffer har både smelte- og kogepunkter over 20 °C

Kogepunkter for alkaner ? - Kemi - Studieportalen

Kulbrinter - Fysikken HM - Google Site

  1. For alternative betydninger, se Alkohol (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Alkohol)Alkoholer (eller evt.alkanoler) er i organisk kemi en fællesbetegnelse for kemiske forbindelser, der har en hydroxylgruppe (dvs. en OH-gruppe), der er bundet kovalent til et kulstof atom.. Kemiske forbindelser med en OH-gruppe bundet til et aromatisk C-atom kaldes phenoler og betragtes ikke som.
  2. 1 = Methan 2 = Ethan 3 = Propan 4 = Butan 5 = Pentan 6 = Heptan 7 = Septan 8 = Octan Alkener kan også blive kaldt for olefin. Alkener er umættede carbonhydrider, som er en eller flere dobbelte eller flere tredobbelte bindinger, imellem carbonatomerne. Alkyner er umætted
  3. Tina fortæller om sammenhængen mellem de intermolekylære bindinger i en forbindelse og forbidenlsens kogepunkt og demonstrerer, hvorledes dette kan anvendes til at rangordne lignende.
  4. Alkaner er reaktionstræge, fordi de kun indeholder enkeltbindinger og siges derfor at være mættede. Iht. kogepunkt og smeltepunkt stiger det når der kommer flere carbonatomer i kæden, da bindingerne så kræver mere energi at bryde, imens sidegrupper har tendens til at nedsætte.
  5. Navngivning af alkaner. Alle organiske forbindelser indeholder carbon og de fleste indeholder desuden hydrogen. Mange indeholder kun carbon og hydrogen, disse betegnes carbonhydrider. Alkaner er carbonhydrider, der kun indeholder enkeltbindinger. Navnene på alkaner med 1 til 10 carbonatomer fremgår af tabel 2
  6. Alkene Addition Reactions: Quick Review - All The Reactions You Need To Know For Your Test! - Duration: 25:20. The Organic Chemistry Tutor 192,473 view

alkaner med 1-4 carbonatomer som gasser. alkaner med 5-17 carbonatomer som væsker. alkaner med flere end 17 carbonatomer som faste stoffer. De er vigtige materialer i den kemiske industri og har udbredt anvendelse som brændstoffer; fx er benzin og petroleum blandinger af alkaner Forbrænding af alkaner . Fortæller om forbrænding, og demonstrerer en reaktion ved et lille forsøg. Derudover behandles afstemning af reaktionsskemaer også. Lærer: Andreas Vedel Video; Materialer (8) En liste over alle materialer er blevet tilføjet dette emne..

Vi bruger faktisk mange af disse alkaner i hverdagen, mest som brændstoffer. Naturgas består f.eks. som hoveddel af metan og gas til gaskomfurer består af propan og butan. Benzin er en blanding af forskellige pentaner, hexaner, heptaner og oktaner. Dieselolie er en blanding af de større alkaner med 13-25 carbonatomer. Byggeklodser i. 2-Methylpentane, trivially known as isohexane, is a branched-chain alkane with the molecular formula C 6 H 14. It is a structural isomer of hexane composed of a methyl group bonded to the second carbon atom in a pentane chain. See also. Heteropoly acid 1-Pentanol, (or n-pentanol, pentan-1-ol), is an alcohol with five carbon atoms and the molecular formula C 5 H 11 OH. 1-Pentanol is a colorless liquid with an unpleasant aroma. It is the straight-chain form of amyl alcohol, one of 8 isomers with that formula

alkaner, mens råolie inde ­ holder mange forskellige alkaner og cycloalkaner. boringer efter olie og naturgas foregår ofte under store og teknisk vanskelige forhold og er derfor meget bekostelige. Til havs benyttes meget store boreplatforme, som her i Midddelhavet. Tabel 11a. eksempler på på alkanyl­sidekæder Kogepunkt som funktion af antal C-atomer i ligekædede alkaner. Kogepunkt som funktion af antal C-atomer i ligekædede alkaner. Homolog serie. Forbrænding. Fra: E. Greb et al: Umwelt Chemie. Ein Lern- und Arbeitsbuch, Klett Schulbuchverlag GmbH, Stutt­gart destillation, adskillelse af to eller flere flygtige stoffer ved kogning. Destillation har været kendt i mange hundrede år og har været benyttet til fremstilling af stærke drikke ud fra vin, øl o.l. samt til fremstilling af parfumer. I nyere tid er destillation blevet en af de vigtigste processer i den kemiske industri Alkaner Alkanerne er en serie af organiske forbindelser kendetegnet ved kun at bestå af grundstofferne carbon og brint (carbonhydrider). Alkaner med en forgrenet carbonkæde har et lavere kogepunkt end de tilsvarende alkaner med uforgrenet carbonkæde. Alkanerne er uopløselige i vand men opløselige i næsten alle organiske opløsningsmidler For at undgå, at en gruppe blev overrepræsenteret, er ca. halvdelen (32) af de udvalgte aromater og resten fordelt på alkaner inkl. 5 alkener (olefiner). Resultatet af fordelingerne kan ses i tabel 2.10. Ud over vandopløselighed og log Kow blev der også søgt oplysninger på smeltepunkt, kogepunkt, damptryk og log Koc

Andre navne: Olefiner. (Eng.: Alkenes, olefins) Alkenerne er en serie kemiske forbindelser der er kendetegnet ved at indeholde en dobbeltbinding mellem to carbonatomer. Eftersom dobbeltbindingen låser rotationen omkring bindingen mellem de to carbonatomer, kan en forbindelse eksistere i to forskellige geometriske former Alkaner består kun af Carbon (C) og Hydrogen (H). Den simpleste alkan er methan (CH4) og er primært en gas, men kan ved den rigtige temperatur (-164 C) blive til flydende form. Alle alkaner er gasser der kan blive til flydende form ved deres pågældene kogepunkt. Alkaner udgør størstedelen af naturgasser alkaner, paraffiner, alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som kun indeholder enkeltbindinger; de er dermed mættede, dvs. at der ikke kan adderes fx hydrogen til forbindelsen. Alkaner udgør vigtige komponenter af naturgas og råolie, og de fremstilles fra disse ved destillation, evt. efter krakning Indeholder: Carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cyliske H225 Meget brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud Definition af smeltepunkt: Smeltepunkt er når et stof ændre tilstandsform fra fast til flydende form. Smeltepunktet variere fra stof til stof, og der er forskellige faktor som spiller ind fra smeltepunktet fra stof til stof

Forskellen mellem alkaner, alkener og alkyne

kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromatisk 2.3 Andre farer Anden mærkning Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) Andet Kogepunkt (°C) -44 Damptryk (mm Hg) - Data for brand- og eksplosionsfare Flammepunkt (°C) -9 Grundlæggende Kemi - Resumé Fundamental Chemistry Noter til eksamen Grundlæggende Kemi Kemisk ligevægt Syrer og Baser Kap. 11 s 430-485 Overview of organic chemistr

Hydrokarboner: Alkaner, Alkener og Alkyner - Te

DNEL (Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, aromater (2-25%)): 330 mg/m³ Kogepunkt (°C) Ingen data tilgængelige Damptryk Ingen data tilgængelige . Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH Propan og butan indgår i kulbrinteserien alkaner eller paraffincarbon-hydrider. De første 8 kulbrinter, som indgår i serien fremgår af tabellen. Ved atmosfærisk tryk og normal omgivelsestemperatur er propan og butan Navn Formel Kogepunkt ºC Kritisk 4 4 5. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 2/9 MG270 Multifed m PTFE Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43) Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Ce alkaner, C11-15-iso- 90622-58-5 292-460-6 Xn R 65 R 66 (Leverandørens klassifikation) > 90% Organisk ceriumforbindelse 346608-13-7 419-760-3 R 53 (Leverandørens klassifikation) < 10% Se punkt 16 for ordlyden af R-sætninge

6.3 Alkanernes egenskaber Isis Kemi C (iBog

Sammensætning på etiketten Carbonhydrider, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner cykliske, <2% aromat > 30 % Signalord Fare Faresætninger H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Kemi C-B (Du skal i forløbet til 6 obligatoriske laboratoriekurser. Du skal aflevere rapporter i forbindelse med laboratorieforsøgene). Modul 1 Kemi C repetition og Reaktionshastighe

Navngivning af alkaner Navngivningen af carbon-forbindelserne er meget systematisk. Vi holder os foreløbig til til alkanerne, men hvis man først har fået lært principperne for alkanerne, er resten kun varianter over samme tema - sådan omtrent. Navnene på de 10 korteste, lige kædede alkaner fremgår af tabellen Kogepunkt [SC:120001] Ingen data Flammepunkt Kan ikke anvendes Fordampningshastighed [SC:120001] Ingen data C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <0.03% aromatiske Resultat Metode Teststof Effekt Bestemmelse af værdi Negativ Samme som OECD 471 Bakterier (S.typhimurium) Eksperimentel værd Sammensætning på etiketten Carbonhydrider, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cycliske 75 - 100 %, Destillat (petroleum), hydrogeneret lett naphta (IP 346 < 3 %) 10 -25 % Signalord Fare Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

kogepunkt Fil Fob opløselighed Ethanol intro Kendetegn elektronegativitet Hydrogenbindinger alkaner alkoholer Introduktion Elektronparbinding Upolær Polær Forsøg med ballon DNA Molekylers kogepunkter Alkaner og alkoholer Molekyler o Kemi laboratorieforsøg 1.1. Ethanol - fysiske egenskaber. Kendskab til smeltepunkt, kogepunkt, massefylde (densitet) og brydningsindeks kan være med til fx at afgøre, om det er det rigtige stof, der er fremstillet ved en syntese De første fire alkaner i ovenstående liste er på gasform ved normalt tryk og temperatur. De næste er flydende, og jo længere molekylerne bliver, desto mere tyktflydende bliver de. Plastmaterialet polyetylen kan betragtes som en blandet samling af alkaner med ti- eller hundredetusindvis af kulstofatomer i kæderne

Alkaner er enkelt bindinger, Alkener er dobbelt bindinger, Alkyner er trippel bindinger. Isomerer Det er en slags isotop, fordi det er to modeller af det samme stof. F.eks. C4H10, fordi det kan både hedde Butan, men også 2 Metyl Propan, fordi der sætter man det fjerde kulstof på som en sidegruppe, så det kommer det til at hedde 2 Metyl Propan Sammensætning på etiketten Hydrocarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater:> 50 % 2.3. Andre farer Sundhedsmæssige virkninger Langvarig eller gentagen kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation. Lungebetændelse kan opstå hvis opkastning resulterer i, at produktet kommer ned i lungerne

Beregn et kogepunkt - portals

Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske DNEL / PNEC Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for. SIKKERHEDSDATABLAD ihenholdtilForordning(EF)nr.830/2015 HYDROFANMETALLICGOLD Udgave1.9 Revisionsdato10.09.2018 Trykdato12.09.2018 2/12 Ingenkendte Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 3/8 MG-270 Multifedt med PTFE Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad WT 190 Version 2.0 Udarbejdet: 30-03-2016 2/8 P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt Lightergas som rusmiddel. Pas på, det er farligt at sniffe. Nogle unge prøver at sniffe lightergas, til stor fare for sig selv og andre. Alkaner kan opløse fedt, og hjernens elektriske nervebaner er isoleret med fedt Kviksølvforbindelser er tidligere bl.a. blevet anvendt som fungicid og konserveringsmiddel i maling. Kviksølvs kogepunkt er lavt, hvilket medfører, at der ved stuetemperatur sker en betydelig afdampning af kviksølv samt at kviksølv kan vandre i tilstødende materialer. Kviksølv kan bl.a. optages via huden og ved indånding og er akut toksisk Indeholder: Acetone, Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, <5% n-hexan. H-sætninger: H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. lavtkogende væsker (kogepunkt <65°C)

Organisk Kem

Metal-ioner. Vi starter med at se på et natrium-atom (figur 1), der består af 11 protoner og 11 elektroner og derfor er elektrisk neutralt. Natrium befinder sig i hovedgruppe I og har en elektron i yderste skal Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 6/8 Mobile Skyllevoks Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelse Kogepunkt/kogepunktsinterval Ingen data til rådighed Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Carbonhydrider, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater Dermal Kanin LD50 > 5.000 mg/kg Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 2015/830 3/8 Flügger Metal Pro Metalemalje løbe tilbage i munden og halsen. Forbrænding Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min

10 %, Kulbrinter, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske (2-25%):< 10 %, Carbonhydrider, C9 aromatiske:< 10 % Signalord Advarsel Faresætninger H226 Brandfarlig væske og damp. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding Indeholder: Carbonhydrider, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromater (2-25%) H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

6.2 Alkaner og deres navne Isis Kemi C (iBog

Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 4/8 HTSA-1400 Spray PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater 926-141-6 15 - 40 Kogepunkt/kogepunktsinterval Ingen data til rådighed Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret

Alkan - Wikipedia, den frie encyklopæd

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater 2.3. Andre farer Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres. Kogepunkt (°C) Ingen data tilgængelige Damptryk Ingen data tilgængelige Data for brand- og eksplosionsfare. Kende til alkoholers opbygning som afledning af alkaner Kende enkelte alkoholers kogepunkt Kende ethanol som andet end drikkevarer, bl.a. som opløsningsmiddel Kende forskel på vol% og vægt% Kende til gæringsprocessen og destillation Kunne beregne promillen af ethanol i kroppen efter indtagelse af øl/vin/spiritu Ethan (eller ætan (Retskrivningsordbogen)) er en alkan fra den organiske kemi bygget op af carbon- og hydrogenatomer.Ethan er den anden i rækken af alkaner, efter methan.Ved atmosfærisk tryk er det en usynlig gas uden lugt.. Ethan er et meget vigtigt molekyle for industrien og bruges blandt andet til plastfremstilling

alkaner Gyldendal - Den Store Dansk

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, - 921-024-6 60-100 F,Xn,N 11-38-51/53-65-67 B propan-2-ol; isopropylalkohol 67-63- 200-661-7 10-30 F,Xi 11-36-67 B Forklaring noter B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Farligt stof Registreringsnumre CAS-n Ce-Fe alkaner, C11-15-iso- 90622-58-5 292-460-6 Xn R 65 R 66 (Leverandørens klassifikation) > 75% Organisk præparat baseret på CE-Fe - 442-240-2 R 53 (Leverandørens klassifikataion) < 25% Se punkt 16 for ordlyden af R-sætninge Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 3/8 GL-68 rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.Ve Sikkerhedsdatablad ALPHA FLUSH ALPHA FLUSH/2 S. 2 af 9 Specielle forholdsregler: Ingen . Indeholder . Kulbrinter C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromate

alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, 01-2119475514-35 - (921-024-6) <25 Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 H225,H315,H336,H304,H411 B,Q butan-2-ol 01-2119475146-36 78-92-2 201-158-5 <20 Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3 H226,H319,H335,H336 B white mineral oil (petroleum alkaner, C12-14-iso Paraffin Oil Ja Ja Ingen data Ingen data Ingen data Ingen data 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF alkaner, C12-14-iso Paraffin Oil Nej Nej Ingen data Ingen data Ingen data Ingen data 12.4. Mobilitet i jord Ingen data 12.5. Resultater af PBT- og vPvB -vurderin

Kulbrinter - Fysik/kemi

Alkaner - isisa.systime.d

Organisk kemi - ahorn

populær: