Home

Vad innebär kränkande fotografering

Kränkande fotografering - vad innebär det? #blogg100 | Kristina Alexandersons blogg. Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan, skriver om kränkande fotografering. Hon skriver: från 1 juli 2013 har vi en lag som förbjuder kränkande fotografering och det kan vara bra att känna till när och om man får fotografera Det nya brottet kränkande fotografering införs i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande

För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. I Medierådets kampanj mot näthat nohate finns ett pod avsnitt om kränkande fotografering där Mårten Schultz (prof juridik) går igenom vad denna nya lag innebär. I kort format får du en tydlig genomgång Den 1 juli i år börjar alltså den nya straffbestämmelsen om kränkande fotografering att gälla. Det handlar om en lagstiftning som helt tar sikte på den typ av fotografering som innebär ett intrång i den privata sfär som enskilda personer ska ha rätt till i förhållande till andra Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken, kränkande fotografering.Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda Från den 1 juli gäller en ny lag om kränkande fotografering. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i sin privata miljö. För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffet blir böter eller fängelse i högst.

Kränkande fotografering är ett brott enligt Brottsbalken 4 kap. 6 a §. [1]Reglerna innebär att det är förbjudet att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i ett privat utrymme, som till exempel hemmet, ett omklädningsrum eller en toalett Lag och etik - fotografering och publicering Fotografi har sina regler och lagar precis som allt annat. Själva fotograferingen, men även publiceringen är reglerad efter ett antal regler så som bland annat; Upphovsrättslagen, fotograferingsförbud och pressetiskt förhållningssätt

Till exempel om jag tar med mig kameran till en fest i någons bostad och fotograferar helt öppet så innebär inte det att jag bedriver kränkande fotografering, eftersom jag inte döljer min kamera. Men skulle jag däremot på festen hitta någon som sover och knäpper en bild av den personen - ja, då har jag troligen gjort något olagligt Många vet inte vad som gäller kring fotografering. Du får heller inte göra kränkande fotografering. Vilket innebär att du inte får fota i hemlighet när en. Bestämmelsen om kränkande fotografering är väldigt ny vilket gör att det finns väldigt knapphändigt med praxis på vad som är att se som skälig ersättning i ditt fall. Vad jag kan säga är att det är väldigt individuellt för varje brott, sett till förmildrande och försvårande omständigheter Brottsbalken, 4 kap 6a § (Kränkande fotografering) Ny lag den 25 maj 2018 - Dataskyddsförordningen. GDPR - General Data Protection Regulation: Vad innebär den nya dataskyddsförordningen? Varje fotografisk bild som innebär att man kan identifiera en person på bilden räknas som en personuppgift, rent juridiskt

Brottet kränkande fotografering infördes den 1 juli 2013 (4 kap. 6 a § brottsbalken). Samtidigt infördes i 4 kap. 11 § brottsbalken en särskild åtalsprövningsregel som innebär att åtal för kränkande fotografering bara får väckas om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är på kallat från allmän synpunkt Hem / Nyheter / Fotografering på ungdomsmottagning inte kränkande. 8 augusti, 2014 Fotografering på ungdomsmottagning inte kränkande. Den 21-åriga kvinnan i Umeå som fotograferade två andra kvinnor i ungdomsmottagningens väntrum och la ut bilden på Instagram frias för kränkande fotografering även i hovrätten

Kränkande fotografering - vad innebär det? #blogg100

Då är det viktigt att du informerar om vad kränkande fotografering egentligen innebär och när lagen gäller. Om du därefter skulle fortsätta fotografera i ett sådant läge, även om det. Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR. Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas även du som fotograf av den nya förordningen. Kamera & Bild reder ut vad de nya reglerna egentligen betyder i praktiken - för dig som fotograferar 3) Försvarlig fotografering. Fotografering som sker i strid med 1a) - 1d) är ändå tillåten om den är försvarlig. I propositionen anges att en helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet och att i det sammanhanget ska vägas den enskildes skydd mot kränkande fotografering mot fotograferingens syfte Kränkande fotografering är ett brott enligt Brottsbalken 4 kap. 6 a §. Reglerna innebär att det är förbjudet att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i ett privat utrymme, som till exempel hemmet, ett omklädningsrum eller en toalett

Han ertappades, förlorade jobbet och döms nu även för kränkande fotografering. Och vad innebär det? - Det är ganska svårt att förklara det, konstaterar psykologen Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. Ett fall av kränkande fotografering som sker genom att någon fotograferar eller filmar annan anses i normalfallet ha ett straffvärde på 60 dagsböter (RH 2015:57). Tingsrätten anser att straffvärdet för den gärning som TV nu döms för är 60 dagsböter Kränkande fotografering . Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 december 2012 . Beatrice Ask . Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll . I lagrådsremissen föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken, kränkande fotografering. Brottet tar sikte på fotografering. Justitiedepartementet vill begränsa vad de kallar kränkande fotografering. Det kan bli kränkande för ungdomarna och antagligen hittar de ett sätt att kringgå det. En chockvåg gick genom Sverige när polisen i Örebro berättade att en trettonårig flicka tros ha tagit sitt liv i samband med trakasserier och kränkande behandling på nätet

Material på nätet. Enbart det att ett material har lagts ut på nätet innebär inte automatiskt att man fritt får använda materialet. Till exempel om man lägger ut en bild på ett företags webbplats eller i den egna bloggen betyder det inte att andra har lov att kopiera och använda bilden i sitt eget arbete eller på sin egen webbplats Att behandla någon på ett kränkande sätt kan vara brottsligt. De här sakerna är exempel på brottslig mobbning: Att slå någon. Att trakassera någon. Diskriminering, det vill säga att behandla någon illa på grund av personens kön eller religion. Att hota någon. Att få någon under 15 år att göra sexuella saker på nätet Enligt lagtexten kan du åtalas för kränkande fotografering eftersom du fotograferar någon i hens privata miljö, utan att fråga och utan att göra dig till känna. Men i praktiken måste åklagaren också kunna styrka att du som fotograf har haft ett uppsåt att genomföra den kränkande fotograferingen, dvs medvetet plåtat personen Kränkande fotografering. Kränkande fotografering infördes 2013 och innebär att samtliga tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara brottsligt att fotografera: fotograferingen måste ske dold, personen måste befinna sig i ett privat utrymme och fotograferingen ska ske olovligen Ett verk. Objektet för upphovsrätten är ett verk som skapats av en människa. Verket kan vara litterärt eller konstnärligt. Verket kan vara en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett sceniskt eller musikaliskt verk, ett filmverk, fotografiskt verk eller annat bildkonstverk

faller således straffbar fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB utanför tillämpnings-området för kameraövervakningslagen. Det kan dock inte uteslutas att det finns viss överlappning mellan bestämmelsen om kränkande fotografering och reglerna i kameraövervakningslagen. Det är t.ex. tänkbart att kränkande fotografering kan begå Åklagare föreslås få väcka åtal för kränkande fotografering endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Detsamma föreslås gälla för förberedelse till brottet. Härutöver föreslås att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör kränkande fotografering Vad är kränkande behandling? Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot Ett av motiven för kränkande fotografering är att bestämmelserna om ofredande och sexuellt ofredande kan tillämpas endast om den drabbade är medveten om vad som sker. Men de fall som bland annat justitieministern använt för att motivera bestämmelsen hade befintliga lagar kunnat användas Det kan dock i vissa fallvara förbjudet att lägga upp bilder, exempelvis om det innebär en kränkning avden personliga integriteten enligt personuppgiftslagen (se här)eller utgör förtal enligt brottsbalken(se här). Men något mer generellt förbud finns inte, bestämmelsenom kränkande fotografering omfattar bara själva fotograferingen.

Det är alltså tämligen godtyckligt vad som är en kränkning. Det innebär att det inte blir speciellt rättssäkert när kränkande fotograferingsärenden ska tas upp och malas i rättsväsendets kvarnar. Kränkande fotografering kan ju faktiskt även inkludera alla foton som man inte ser snygg ut på Fridens liljo Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel. Det handlar om beteenden som skapar obehag, stress och en känsla av förnedring hos den som utsätts

Kränkande fotografering - Riksdage

Det finns mycket som kan kallas för kränkningar och det är ju bara man själv som avgör var gränsen går och därför är det viktigt att tänka på vad man gör mot andra. Man vet aldrig i förväg hur de reagerar på ens handlingar. Alla människor är olika och alla människor har olika gränser för vad som är en kränkning Vad innebär planen? Rätten till likabehandling. är en mänsklig rättighet. Alla elever har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Sedan 1:a jan 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och Skollagen Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridicum Juristprogrammet 270 hp Examensarbete 30 hp Höstterminen 2014 Straffrätt Kränkande fotografering Ett tillräckligt skydd för den personlig

Vad gäller egentligen för filmupptagning? Har en enskild rätt att filma sitt möte med er? Vad innebär den nya lagen om kränkande fotografering? Och vad ska ni göra om ni får in en smygfilmad video som visar att en biståndstagare fuskar? Får ni söka information om biståndstagare via internet? Blir privata mejl och sms allmänna. Vad innebär kränkande behandling? Att bli behandlad illa en eller flera gånger, att få kränkande kommentarer eller att utsättas för mobbning definieras som kränkande behandling. Den som blir utsatt upplever sig kränkt av ord eller beteenden. Kränkande behandling utgår ifrån upplevelsen av en handling elle kränkande fotografering och hets mot folkgrupp. Sedan januari 2018 finns brottet olaga integritetsintrång, vilket innebär att det är ett brott att sprida bilder på någons nakna kropp, uppgift om någons sexualliv, hälsotillstånd eller privatliv. Det kan alltså vara olagligt att dela och därmed sprida någo barnpornografibrott, kränkande fotografering, hets mot folkgrupp, ofredande, olaga hot eller brott mot personuppgiftslagen. Vad innebär det att vara et Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i förskolans/skolans verksamhet i Falköpings kommun för att därigenom skydda elevers/barns personliga integritet. Grundläggande regler Förskolans eller skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär at

Effekter av den nya lagen om kränkande fotografering - SF

Han vädjade till hovrätten - men nu döms han istället för två fall av våldtäkt varav en mot en flicka under 15 år. Och att han filmade det unga paret som hade sex bedöms som kränkande fotografering istället för ofredande kränkande behandling ska genomföras redan i förskolan men trots detta ter det sig som att det finns en förvirring bland förskollärare rörande vad kränkande behandling är. Syftet med denna undersökning är att utreda vilka uppfattningar förskollärare har om begreppet kränkande behandling och hur de uppfattar att kränkande behandlin En 47-årig man från Spånga, som hade smygfilmat en kvinna och hennes son i duschen, blev den första som dömdes med stöd i den nya lagen om kränkande fotografering. Varbergs tingsrätt dömde den 16 oktober mannen till 80 dagsböter om 230 kronor intrusive photography (kränkande fotografering) which refers to unauthorized photographing in homes or other similar private places. There is a necessity in Swedish national law to strengthen privacy protection i

Som grund för avskedandet har åberopats dels att han i personliga brev samt inlägg på sitt fackförbunds öppna hemsida har gjort sig skyldig till kränkande och hotfulla uttalanden mot sina medarbetare, dels att han hotat en person i arbetsledande ställning. Tvist har uppkommit om avskedandet har varit lagligen grundat UNT har rapporterat om den nya populära mobilappen Periscope som orsakat problem på flera skolor, men frågan är om det är förbjudet för elever att filma och fota andra elever och lärare. Det nya brottet kränkande fotografering infördes i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande På senare tid har lagts fram förslag om förbud mot kränkande fotografering och om att vårdgivare ska kunna besluta om allmänt fotograferingsförbud på vårdavdelningar som bedriver psykiatrisk vård. Det förstnämnda förslaget tar sikte på fotografering av personer i utsatta eller privata situationer Uppsatser om VAD INNEBäR LEGALITETSPRINCIPEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Kränkande särbehandling. Vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras, exempelvis klargjort i en policy samt att man har rutiner för vad som ska göras om kränkande särbehandling uppstår. I rutinerna ingår bland annat hur och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Man kan ta stöd av till exempel företagshälsovård Handlingens avsikt avgör om en handling eller ett yttrande är kränkande. Heberlein skriver Att tolka saker till det värsta, att känna sig utsatt och påhoppad, förolämpad och kränkt, trots att den anklagade inte haft minsta avsikt att såra, skada eller förnärma, är inte ovanligt. Även saklig kritik kan uppfattas som kränkande Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. För skolor och kommuner innebär det högre krav på personuppgiftshanteringen i alla led och de bör därför försäkra sig om att underleverantörer och samarbetspartners är väl insatta i, och har system för att uppfylla, de nya reglerna Vad innebär kränkande fotografering? - Det förutsätter att man har tagit kränkande bilder av människor i hemlighet, i situationer där man inte ska behöva räkna med att bli fotograferad.

Kränkande fotografering lagen

Nu gäller ny lag om kränkande fotografering - Fotosida

  1. ering och kränkningar innebär. En upplevd kränkning kanske inte alltid är en kränkning i juridisk mening
  2. En kund till Validoo MediaStores distributionstjänst kan ladda ner eller prenumerera på produktbilder och ändamålsanpassad artikelinformation avsedda för Planogram I artikelinformation för planogram ingår Artikelinformation som hämtas från Validoo Item: Artikelns identitet, GTIN Artikelbenämning Varumärke Informationslämnarens identitet, GLN Tillgänglighetstidpunkt Senaste.
  3. eringsgrund (se även sidan 12). Vad står begreppen för? Sakliga skäl för särbehandling Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda och då är det inte indirekt.
  4. Vad kan man som arbetstagare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad? Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling. Du kan läsa mer om detta under frågor och svar

Kränkande fotografering - Wikipedi

Men då verkar det ju vara mycket en tolkningsfråga om vad som egentligen är kränkande. Både män och kvinnor får uppenbarligen ta för mycket skit. Men kvinnor tar illa upp i hälften av gångerna då de kränks, männen tar illa upp en gång av 14 då DE blir utsatta för taskigheter. (Rätta mig om jag har fel. Läroplaner och andra styrdokument. Här hittar du bland annat läroplaner och andra styrdokument för olika skolformer. Leda och organisera. Här hittar du som leder och organiserar skola, förskola eller vuxenutbildning stöd för att utveckla verksamheterna

När personalen på skolan får reda på att någon blivit utsatt för mobbning ska den som driver skolan snabbt ingripa och utreda situationen. Skolan måste snabbt hjälpa dig och arbeta för att stoppa mobbningen eller den kränkande behandlingen. Det är jätteviktigt att du är trygg och mår bra i skolan. Om skolan inte hjälper di Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. De kan utföras, inte bara direkt i verksamheten, utan även via exempelvis telefon och Internet Vad är näthat? 05 Vad finns det för hjälp? 06 Förtal 07 Olaga hot 08 Ofredande 09 Olaga förföljelse 10 Barnpornografibrott 11 Hets mot folkgrupp 12 Kränkande fotografering 13 Facit och svar 14 Hjälp att få 16 Till dig som är lärare Den här symbolen betyder att det finns ett facit eller ett svar på frågan längst bak i boken. Vad innebär behandling av personuppgifter? Behandla är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Västerås stad gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m. Personuppgiftsansvari Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå hur lagar om förtal, hets mot folkgrupp, kränkande fotografering med flera, tillämpas vid brott då vi publicerar oss på nätet. Förberedelser. Du bör ha satt dig in i vilka brott man kan riskera att begå genom att publicera sig på nätet

Detta innebär att ansvarig förskolechef/rektor avgör om det är tillåtet för någon utomstående att fotografera, filma eller spela in ljud. Utgångspunkten är att fotografering, videofilmning och ljudupptagning inte är tillåtet utan medgivande från ansvarig förskolechef/rektor Ibland kan kränkande särbehandling även orsakas av enskilda medarbetares agerande. Diskriminering. Diskriminering är en form av kränkande särbehandling och kan beskrivas som att olika individer behandlas olika på ett orättvist sätt på grund av vem de är, vad de tror på eller hur de lever 9 2 Fotografering, integritet och yttrandefrihet 2.1 Skyddssyftet bakom ett fotograferingsförbud I korthet innebär brottet kränkande fotografering en kriminalisering av sådan fotografering som utgör ett intrång i den personliga och fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda. 5 På normskyddsnivå är. Om KAKS® och behovet av utredare av kränkande särbehandling. De nya riktlinjerna från arbetsmiljöverket ställer höga krav på arbetsgivare att ha kunskap om kränkande särbehandling och förhindra utanförskap och psykisk ohälsa. Det finns ett enormt behov av utredare i arbetslivet. Tillgången är lägre än efterfrågan Vad innebär punkt ovan i praktiken? Vad innebär trakasserier i verkligheten då det är en upplevelse, inte ett fast gränsvärde? Kan den rökande doktorn på vår bild upplevas som kränkande för andra? Är policy här en grej som företaget skriver för att vara politiskt korrekt, men som egentligen inte har någon innebörd

Lag och etik - fotografering och publicering Olivia Kinnma

Chefs checklista: Policy för kränkande särbehandling. 1. Förklara, definiera och ge exempel på kränkande särbehandling. Om alla på företaget ska kunna agera utifrån er policy måste de veta syftet med den, vad ni definierar som kränkande särbehandling och känna igen exempel på vad som kan vara en kränkande särbehandling I de fall fotografering/filmning är tillåten är förskolan/ fritids-hemmet/skolan inte ansvarig för den fotografering/filmning som sker eller vad man sedan gör med fotografierna/filmerna. Ansvaret ligger på de som fotograferar/ filmar att följa lagstiftning, främst EU:s Dataskyddsförordning, men också straffbestämmelsen om Kränkande. Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts systematiskt och återkommande för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 4. Så säger lagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen Kränkande särbehandling och mobbning. Många tecken pekar på att allt fler mobbas på jobbet. Anmälningarna till Försäkringskassan ökar och Arbetsmiljöverkets statistik tyder på att alltfler drabbas av ohälsa till följd av kränkningar på arbetsplatsen Regeringen lagförslag om att införa en ny straffbestämmelse - kränkande fotografering - går för långt. Konsekvenserna blir att enskilda fotografer kan komma att straffas. Den här typen av politik är djupt olyckligt, anser advokaterna Ulf Isaksson och Erik Wassén som båda.

Kränkande fotografering - så undviker du att bli en kriminell

Periodisk fasta innebär kort sagt att begränsa sitt ätande. Justitiedepartementet vill begränsa vad de kallar kränkande fotografering. Det handlar bland annat om att begränsa tiden en president får sitta och om att öka parlamentets makt Inte heller innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns däremot andra lagar och regler som sätter gränser för till exempel ageranden mellan privatpersoner och för vad som får skrivas och sägas i reklam och media. Kontakta rätt instans för att få väglednin Detta innebär alltså att alla som övervakas, även vårdpersonal, ska samtycka till övervakningen. Samtycket kan vara muntligt, även om ett skriftligt samtycke alltid är en fördel i bevishänseende. Vad ett giltigt samtycke är definieras i 2 § Kameraövervakningslagen. Det ska vara en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring.

Många vet inte vad som gäller kring fotografering - Etunanyt

Vad innebär OSA-föreskriften för arbetsgivarna? OSA-föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016. Har verksamheten ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete så beaktas typiskt sett de frågor som tas upp i OSA-föreskriften TU har fått en rad frågor gällande lagbrottet kränkande fotografering, som är ett brott enligt 4 kap. 6 a § Brottsbalken. Därför har vi satt samman en kort PM om vad som gäller vid detta lagbrott kränkande särbehandling? Diskriminering innebär att en student på något sätt missgyn - nas i sin studiesituation och att det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Utgångspunkten är att det alltid är den person som anser sig vara utsatt som avgör vad som är diskriminerande eller kränkande För idrotten innebär det hårdare regler kopplat till vilka personuppgifter som får behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas inom en organisation. Det påverkar samtliga ställen där personuppgifter finns såsom medlemsregister, tävlingssystem, resultatlistor, licenshantering, e-post och hemsidor eller liknande Du kanske själv har märkt det; det är svårt att förbli anonym på internet. Fakta samlas kontinuerligt in av företag som sedan använder dem för egna syften. Och på sociala medier har vi själva sagt ja till att dela uppgifter, men frågan är hur många som verkligen förstår vad det innebär

Kränkande fotografering - Brott mot frihet och frid, 4 kap

Diskriminering; är ett missgynna en student, en sökande eller anställd genom att behandla henne eller honom på ett sämre sätt än vad högskolan skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation (direkt diskriminering). Det kan också ske genom att tillämpa en bestämmelse som framstår som neutral men som i praktiken. Propositionen går i tryck idag och lämnas till riksdagen nästa vecka. Den innebär ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken om kränkande fotografering. Kränkande fotografering innebär att i smyg fotografera eller filma någon som befinner sig på en plats som tillhör hans eller. Vad innebär det och när gäller det? För betyget C eller högre behöver du även svara på dessa frågor: 1. En pressfotograf tar en bild på dig där du råkar göra en ful grimas. Kan du förhindra att bilden publiceras? 2. Vad gäller i följande fall: a) Att fota personer i någons trädgård? b) Att fota när någon sover? c) Att fota. Lagrådet underkänner lagförslaget om kränkande fotografering. 14 mars, 2012 27 juni, 2017 Mert Kubu. UPPDATERAT.

Det visade sig att en annan kollega hade kontaktat facket som i sin tur berättade för henne att denna chef redan hade blivit anmält för kränkande behandling mot en annan kvinnlig kollega i en annan avdelning. Jag kände mig rädd och kränkt och nu vet jag inte vad jag kan göra Kränkande fotografering ska vara förbjudet från 1 juli 2013. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förbudet ska gälla när fotografering sker olovligen och i hemlighet och den fotograferade befinner sig på en plats som tillhör personens privata miljö eller en lokal som är avsedd för särskilt privata förhållande Vad innebär kränkande särbehandling? Kränkande särbehandling är det vi till vardags kallar mobbning. Det är medvetna och upprepade negativa handlingar mot dig som du upplever som kränkande. Att någon eller några bemöter och behandlar dig eller en grupp personer på ett sätt som gör att du eller de missgynnas, gynnas eller kränks Filmning och fotografering i omklädningsrum, duschar och toaletter är inte tillåtet. På andra platser kan det för dig som elev vara tillåtet att filma, fotografera och göra ljudupptagningar om du först frågat de som berörs och fått deras medgivande För den som är utsatt för kränkande särbehandling har jag några råd som har varit till hjälp för mig under mina tio år av utsatthet inom den kommunala verksamheten i Stockholms Stad. Att skriva dagbok är ett bra sätt att formulera vad som hänt vid olika tillfällen

populær: