Home

Uvm bekendtgørelse

Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (retsinformation.dk) Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (retsinformation.dk 2) Bekendtgørelse nr. 693 af 23. juni 2010 om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen). 3) Bekendtgørelse nr. 130 af 21. februar 2011 om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen). 4) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Adgangen til at få merit i en almen forberedelseseksamen for fag, der er udbudt efter bekendtgørelse nr. 1480 af 15. december 2005 om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) som blev ophævet af bekendtgørelse nr. 292 af 1. april 2009 om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen), fremgår af bilag 53. § 33 Kursisten skal kunne: a) forstå hovedindholdet af talt dansk, der vedrører kendte emner b) udtrykke sig forståeligt om kendte emner c) udlede og fastholde sammenhæng og følge op med kommentarer og spørgsmål i samtale d) holde enkle oplæg e) give sin mening til kende Fagli

Love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne - uvm

 1. Skolerne er bundet af en lang række love og bekendtgørelser. De fleste henvender sig til skolen som institution og vil have størst betydning for den daglige drift - enten i form af for eksempel uddannelseslove eller skolen som juridisk enhed (for eksempel køb, aftaler og ophavsret)
 2. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1620 København V, tlf. 3817 8290, www.passinfo.dk, passinfo@sevu.dk CVR-nr.: 1921564
 3. Cookiepolitik på bygud.dk. Vi bruger cookies til at måle trafik, så vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du skal klikke på 'Accepter cookies' for at komme vider
 4. isteriet. Til forsiden af retsinformation.dk
 5. Fra den 6. maj til 14. juni 2019 gennemfører skoler landet over trivselsmålinger. Trivselsmålingerne er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel
 6. Indledning og formål med vejledningen - herunder bekendtgørelse, fag-bilag og karakterbekendtgørelse Ved afslutningen af 9. klasse aflægger eleverne folkeskolens bundne prøver i faget dansk. Prøven består af en prøve i læsning og retskrivning, en prøve i skriftlig fremstilling med adgang til internet og en prøve
 7. STX-bekendtgørelsen: Ifølge stx-bekendtgørelsen skal eleverne i 2.g. stilles en opgave, der besvares i samarbejde mellem 2-3 studieretningsfag i studieretningen, og som forbereder til studieretningsprojektet (i 3.g.)

© 2019 - Civilstyrelse

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser - retsinformation

www.uvm.dk. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Nr. 497 af 18. maj 2017. Lov om de gymnasiale uddannelser. Nr. 1716 af 27. december 2016. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Nr. 343 af 8. april 2016 Kompetenceområde. Mål. Undersøgelse. Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi . Modellering. Eleven kan anvende og vurdere modeller i biolog

avu-bendtgørelsen - Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse

UVM's bekendtgørelse om DSA basis - prezi

Love og bekendtgørelser - deg

Film om prøvens forløb fra april til prøvedagen. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi begynder allerede i foråret, når eleverne trækker det fællesfaglige fokusområde, de skal til prøve i For det første. Hvordan vil man sikre at alle tre fag bliver rummet ligeligt i prøven? Det er jo kun et fåtal af de udøvende naturfagslærere som har en baggrund i alle tre fag Uddrag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 351 § 19. En eksaminand, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Support. Har du ikke adgang til opgaver, er der fejl i et opgavesæt eller lignende, kan du søge svaret i Hyppige spørgsmål, hvor du også kan se, hvem du kan kontakte, hvis ikke svaret fremgår

Tysk og fransk Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen 4.8 Hvilke betingelser gælder der for PBE-elever i ulønnet praktik i en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning)? 18 4.9 Kan en elev i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse undervejs

Lovgivningen på PPR-området skal først og fremmest findes i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand1, der udmønter bestemmelserne om samme i folkeskoleloven. Specialpædagogisk bistand til elever i grundskolen og 10. klasse defineres i bekendtgørelsens §1 som 19.11.2018 DEG-L, DEG-B og Danske SOSU-skoler høring over Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparatheds-vurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivite I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation

Bekendtgørelser - passinfo

 1. Den større skriftlige opgave - EUX Vejledning/råd og vink til EUX-bekendtgørelsen februar 2016 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser
 2. istrationen af VEU-godtgørelsen i AUB og de i aftalen besluttede ændringer i betingelserne for at kunne få godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 3. Bekendtgørelse af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre . Hermed bekendtgøres lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 11. februar 2000, med de ændringer, der følger af § 20 i lov nr. 263 af 12. april 2000 o
 4. Ordblindenetværket - Email: ordblindenetvaerket@uvm.dk luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer
 5. anden, jf. dog stk. 4 og 5, med

Bekendtgørelsen - bygud

Eller prøv om oversigten over vores arbejdsområder kan lede dig på sporet af, det du søger.. Hvis du stadig ikke kan finde det, du søger, kan du skrive til os på webmaster@uvm.dk Afsætning B til EUX er opgavebaseret or rummer en vifte af opgavetyper og aktuelle cases, der udfordrer eleven i forhold til informationssøgning, metode, argumentation og præsentationsteknik

Stx-bekendtgørelsen - Bekendtgørelse om uddannelsen til

 1. Vi fremmer kvalitetsudvikling i uddannelserne, står for tilsyn på uddannelserne, afvikling af prøver og understøtter en effektiv institutionsdrift
 2. Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015 (BEK nr 282 af 14/03/2016) Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven (BEK nr 283 af 14/03/2016) Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr 150 af 27/02/2018
 3. Vedrørende bedømmelse henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse § 6. FVU-læsning. Side . 1 af 2. FVU-læsning ( trin 2 ( opgavesæt A, 2016 Løsningsforsla

I en række tilfælde kan en vurdering af elevens reelle faglige kvalifikationer føre til, at eleven får merit. Merit betyder, at eleven helt eller delvist fritages for undervisningen i et eller flere fag og måske også for de tilhørende prøver. Merit gives efter bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser Danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. Publikationsportlet Udgivelsesår 2006 Forfatter Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integratio bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK 262 af 20/03/2007, UVM). Certifikatprøvens opdeling og gennemførelse Certifikatprøven opdeles i to dele: 1) Teoretisk del 2) Praktisk del De to prøvedele er i princippet to af hinanden uafhængige prøver som begge skal bestås -

Home emu danmarks læringsporta

 1. Ifølge Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (Bekendtgørelse nr. 896 af 22/9 2000) §15 skal elever efter afslutning af folkeskolen stadig have mulighed for at modtage specialundervisning
 2. isteriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser
 3. Opgørelse- og indberetning af aktivitet foregår i henhold til Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelse) (for tiden bekendtgørelse nr. 1036 af 23. oktober 2008) med tilhørende AGV-instruks, der kan findes på Ministeriet for Børn og unges hjemmeside

Officiel titel Ny bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser - led i udmøntning af VÆKSTINITIATIV 80b Beskrivelse Udkastet til ny om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser indeholder ændringer, der skal åbne mulighed for lokal. I bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialunder-visning og anden specialpædagogisk bistand er der dog visse særlige mu-ligheder for nedsættelse af undervisningstiden eller fritagelse fra fag for den enkelte specialundervisningselev, som også gælder for elever, de en ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og proce-durer ved valg af ungdomsuddannelse i overensstemmelse med indholdet af nærværende aftale om reform af de gymnasiale uddannelser. Aftalekredsen bag Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser drøfter, hvor Side 3 af 12 Indberetning af regnskabstal og digital signering 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail sit brugernavn og kodeord til brug for indtastning af regnskabs

4 Fagenes taksonomi bygger videre på erhvervsfagenes læringsprincipper. Fagene skal medføre, at elever-ne kan vælge og anvende konkrete og uddannelsesspecifikke faglige metoder, materialer og værk Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler

 1. Fredag den 3. juni 2016 indgik regeringen forlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det.
 2. Prøvekravene - Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver BEKENDTGØRELSE nr. 1132 af 25/08/2016 - Her finder du alle de formelle krav og retningslinjer for forberedelse og afholdelse af prøverne i grundskolens 9. og 10. klasse. Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk - 9. klass
 3. isteriets område, indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, samt for personer, der som led i.

STX-bekendtgørelsen om SRO - SRO-skriveguid

Styrelsen for It og Læring fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet og udfører opgaver inden for målsætningerne på ministeriets område Serien VED DET GRØNNE BORD viser autentiske eksaminer. Se intro her. Serien omfatter mere end 40 fag i Folkeskolen, STX og HHX. Serien er beregnet til brug i skolen. Alle skoler kan abonnere. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Side 3 af 13 Indberetning af regnskabstal og digital signering 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail sit brugernavn og kodeord til brug for indtastning af regnskabs

Sundhedsministeriet (1996) Bekendtgørelse af lov om terapiassistenter nr. 631. København. Sundhedsministeriet; 1996. Udenrigsministeriet. Bekendtgørelse af overenskomst med Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Uddannelsen skal opbygge de unges viden om og erfaringer med demokratiske processer i relation til det danske samfund og dets historie. Den skal styrke de unges selvstændighed og kompetencer til aktiv deltagelse i samfundslivet som ligeværdige borgere i et demokratisk fællesskab med udgangspunkt i de pågældende unge

Fremsat den 9. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelse På denne side finder du en lang række dokumenter og links med information, der vedrører arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Vi har delt materialet op i henholdsvis arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg, erhvervsuddannelse og efteruddannelse

Pædagogikumkandidater registrerer deres samlede arbejdstid i et komme-gå system på samme måde som skolens andre lærere. Det er ikke meningen, at du skal arbejde mere end fuld tid. I den bekendtgørelse, der sætter rammerne for pædagogikum, beskrives det ved at det samlede omfang udgør 60 ECTS-point Cookie Disclaimer. Erhvervsudd.dk benytter cookies. Alle der besøger en hjemmeside, som benytter sig af cookies skal informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, hvad de anvendes til, og hvordan de kan fravælges.En cookie er en lille tekstfil, som lagres på besøgerens computer og indeholder informationer Ny bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser Dato: 18. december, 2018 Optagelsesbekendtgørelsen, som beskriver optagelsesproceduren til de gymnasiale uddannelser fra sommeren 2019, er nu kommet og trådt i kraft Bekendtgørelse om uddannelsesparatheds-vurdering, uddannelses-planer og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Om vurderingen af uddannelsesparathed Værktøj og inspiratio

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (BEK nr 1475 af 16/12/2014) og Vejledning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, VEJ nr 9469 af 09/09/2013 UVM'sFGU-implementeringsplan Side 25. Forberedende Grunduddannelse Kort plenum-debat Side 26 Lovgivning og bekendtgørelse -Februar 2018 -April 2019 3.

Høringsoversigt - Høringsportale

Velkommen. Gymnasieskolernes Pædagogikumforening er en forening for kursusledere og tilsynsførende i alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser Nyheder: 1. spril 2019 Erstatning af formelsamlinger købt efter 1/1 2019 Formelsamlinger købt før februar 2019 er ikke opdaterede! UVM der har ændret formelsamlingerne ved bl.a. at indsætte en ekstra formel

Teknisk studentereksamen (htx) UddannelsesGuide

udstedt bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslig-nende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger. I bekendtgø-relsen hedder det bl.a.: § 1. Som tjenestemandslignende ansat anses enhver, der er ansat efter reglerne i denne bekendtgørelse. § 3 Vejledningen forklarer og uddyber reglerne i bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Når der i denne vejledning henvises til »bekendt gørelsen« uden yderligere præcisering, henvises der således til bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 I praksis vil valg af fag og fastlæggelse af emne ofte være tæt forbundne processer. Det er vigtigt, at der tidligt i forløbet sker en grundig drøftelse, således at det sikres, at eleven ikk Status (UVM): GOD Certifikatindhold: - Eleven opfylder desuden de fastsatte kvalifikationskrav for personer, der fører mobile kraner med løfteevne over 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.3. i bekendtgørelse nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for prøverne. § 9. Forberedelseseksamen til optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er en samlet eksamen, som omfatter følgende beståede fag: 1) Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D I medfør af § 13, stk. 3, i lov om folkeskolen fastsæ ttes i bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. (bekendtgørelse nr. 1157 af 24. oktober 2006), at Undervisningsministeriet forud for testafviklingen fastlægger retningslinjer for anvende lse af hjælpemidler. Disse retnings linjer er indeholdt i denne vejled-ning

Notat Side 1/2 30. marts 2015Vækstinitiativ 80 Et bæredygtigt antal uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik Den nye bekendtgørelse om ansættelsesvilkår er vedtaget og offentliggjort d. 12. februar 2016. Bekendtgørelse og oversigt over ændringer kan downloades herunder. Kulturministeriet har offentliggjort ny bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler. Download

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds og vidensmål for folkeskolens fag og emner [Act of objectives, competence goal and skills and knowledge fields for the subjects and topics in the folkeskole] E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 7. oktober 2010 Sags nr.: 123.06F.031 Til gymnasieskolernes rektorforening Sponsorering af gymnasier I mail af 1. oktober den 2010 har juridisk konsulent Birgitte Randrup spurgt om reglerne for sponsorgaver og sponsorater til gymnasier Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelse) (udstedes af UVM efter høring i REU) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesind-gang sundhed, omsorg og pædagogik bilag 3 omhandler social- og sundhedsuddannelsen. (udstedes af UVM i samarbejde med det fag-lige udvalg Links i rødt. Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre: - enten til en forklaring af dette begreb; - eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er klar med en ny vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Samfundsfag B giver indsigt i danske og internationale samfundsforhold, og der arbejdes fortsat inden for de tre discipliner sociologi, politik og økonomi. På Samfundsfag B er der derudover mere fokus på internationale forhold, eksempelvis gennem tema om demokrati og EU Mine venner roste den gode undervisning, som resulterede i et højt fagligt niveau samt det gode fællesskab. For mig er det vigtigt at gå på et gymnasium, hvor jeg er glad for at komme hver dag, men på samme tid også får noget fagligt ud af det. Jeg brænder for det naturvidenskabelige, og der er på Nørre G så mange forskellige studieretninger, at der er en studieretning til enhver. Læs Dansk som andetsprog på A-niveau. Dansk som andetsprog A består af et sprogligt, et litterært og et medie-element. Du kommer i undervisningen til at træne og forbedre både dit talesprog og dit skriftsprog, og du vil komme til at læse, analysere og fortolke litterære tekster - de fleste fra 1870 til i dag Cirka 300.000 voksne danskere er ordblinde. Er du en af dem, kan du få hjælp ved at tage et gratis kursus i.ucl.d

Biologi - www.123hjemmeside.dk/friskolenaf200

Som opfølgning på trepartsaftalen fra august 2016 er de nye fordelsuddannelser udpeget gældende for hele 2017. Fordelsuddannelserne for 2018 er ligeledes udpeget - listen kan findes på UVM's hjemmeside. Med disse fordelsuddannelser bliver det nemmere at se, hvor der er de bedste muligheder for at få praktikplads og efterfølgende job Tag din uddannelse på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, Learnmark Business HG og EUX, Learnmark Tech, Step 10 eller Learnmark Efteruddannelse 3 Start i skolepraktikken Anlægsgartnerfaget har brug for nye unge medarbejdere, det er nødvendigt for at bevare faget, men også for at udvikle faget og de traditioner, som knytter sig til de faglige uddannelser

UVM

LOV nr 564 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt Ny revisorlov er netop vedtaget. Folketinget har netop vedtaget den nye revisorlov, der får virkning fra 17. juni 2016. Loven indeholder særligt to tiltag med politisk og forretningsmæssig betydning for revisionsbranchen; nemlig E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 14. oktober 2008 Sags nr.: 068.373.021 Efterskoler og frie grundskoler Efterskoleforeningen Grundskolernes Fællesråd og Dansk Friskoleforening Obligatorisk brug af optagelse.dk Bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af ud Læreruddannelsen består ifølge den bekendtgørelse, der knytter sig til loven, af Lærernes grundfaglighed, undervisningsfag og praktik. Fagenes omfang er defineret i ECTS - points, mens placeringen og det konkrete timetal skal fremgå af det enkelte uddannelsessteds studieordning

Professionshøjskolernes Censorsekretaria

sekundært, i UVM område og udstedes af IU. UVM fører også tilsyn ved en fagkonsulent (TEC-faglærer), udgiver bekendtgørelse om uddannelsen efter indstilling fra IU's faglige udvalg for transportområdet og finansierer skoleuddannelsen, mens luftfartsvirksomhederne selv finansierer elevlønningerne i EUD's hovedforløb Find gymnasium, HF, studieretninger og fag. På optag.dk kan kommende gymnasie- og HF-elever få overblik over uddannelsessteder i Danmark samt deres studieretninger og indhold

Love og bekendtgørelser - FF

Inden du trækker Når du skal til eksamen i historie er det først og fremmest vigtigt, at du har fået sat dig ind i de temaer, du kan trække. Selvom du har 24 timer til rådighed, skal du ikke forvente, at du kan nå at læse det tema op, som du har trukket 7-trins-skalaen, 12-skalaen eller bare den nye karakterskala er betegnelserne for den karakterskala, der i 2006 afløste den tidligere ti-trins-skala ().Syv-trins-skalaen er siden skoleåret 2006/2007 blevet brugt til at måle og angive elevers præstationer i folkeskolen og STX, HHX, HTX og HF Prøve i skriftlig fremstilling Fra prøveterminen i maj 2017 er der kun en prøve i skriftlig fremstilling i 9. Klasse, og ved denne har eleverne adgang til internettet Erhvervsuddannelsesreformen (Eud) medfører en række ændringer i de administrative systemer (EASY-A, EASY-P og Elevplan), så de understøtter de nye regler inden for erhvervsuddannelsesområdet

Dagtilbud - socialministeriet

Navision Stat er det økonomisystem, som hovedparten af de statslige virksomheder anvender. Navision Stat er en videreudvikling af Microsofts standardsystem Navision Attain, hvor datalagring, funktionalitet og styring er tilpasset regnskabsopgaver i staten AMU-note. Prisen er for et kursus afholdt med den angivne vejledende varighed opgjort i antal dage. Varigheden kan efter konkret vurdering afkortes for enkelte deltagere, hvilket vil ændre prisen Supplerende differentieret undervisning (§9 i AVU-bekendtgørelse 292 af 01.04.2009). Et tilbud til alle kursister, hvor man arbejder med selvvalgte emner og opgaver, og hvor man har mulighed for at få hjælp af en faglærer. Foregår som udgangspunkt i Boxen, torsdage 10.40-12.50. I øvrigt efter aftale Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. (Eksamensbekendt-gørelsen) I Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 8, § 35 står der: Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning børnene får i hjemmet m.v. Det vil sige, at i de fleste tilfælde udpeger kommunalbestyrelsen, i den kommune hvor man bor, en tilsynsførende

populær: